คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แนวปฏิบัติ :

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้อาคารสถานที่ของทางราชการนอกเวลาราชการ
แนวปฏิบัติในการอนุญาตให้ใช้แนวปฏิบัติโดยอนุโลม สำหรับนักศึกษาเข้าทำวิจัยในห้องปฏิบัติการ
แนวปฏิบัติเมื่อเกิดการรั่วไหลของสารชีวภาพ ในห้องปฏิบัติการ
แนวปฏิบัติแผนการดับเพลิง
แบบฟอร์มขอใช้อาคาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แนวปฏิบัติสำหรับการเข้าปฏิบัติงานในอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (อาคาร73) สำหรับบุคลากรภาคนอก
ข้อปฏิบัติในการใช้สิฟต์โดยสารอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (อาคาร73) สำหรับการขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์
แนวปฏิบัติในการดูแลรักษาความปลอดภัยด้านสถานที่ และทรัพย์สินของทางราชการ ในวันหยุดราชาการและวันหยุดการเรียนการสอน

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ระบบรับทราบหลักสูตร (CHECO)
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้งานระบบ KSP Bandit (การขอรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 4 ปี)
ขั้นตอนคำร้องขอสอบกลางภาคในตาราง
ขั้นตอนการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ของหน่วยงานภายนอกร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มรภ.สข.)  / ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขอทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้งาน KSP Bundit ในส่วนของผู้เข้าศึกษา (กระบวนการบันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษา)
แนวปฏิบัติในการส่งรายงานการสอน ภาคปกติและภาค กศ.บป. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แนวปฏิบัติในการส่งผลการเรียน
แนวปฏิบัติการส่งรายชื่อผู้สอนประจำภาคเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
แนวปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
แนวปฏิบัติการดำเนินงาน เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร งานทะเบียน และสหกิจศึกษา
แนวปฏิบัติรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
แนวปฎิบัติการขอถอนเงินคืนค่าบำรงการศึกษา ปีการศึกษา 2564
แนวปฏิบัติการเปิดวิชาเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แนวปฏิบัติการขออนุมัติรายงานวิจัย (รูปแบบดิจิทัล)  / Link Upload File

แนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัตืราชการของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเทียบตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเท่ากับตำแหน่งข้าราชการผลเรือน
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงานประจำตามสัญญา พ.ศ.2565
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัตืราชการโดยการสแกนลายนิ้วมือ/สแกนใบหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
ชี้แจ้งการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน
แนวปฏิบัติในการลงลายมือชื่อปฏิบัติงานเมื่อมหาวิทยาลัยมีประกาศเรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ เรื่อง คืนหลักค้ำประกัน
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การแทงจำหน่ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แนวปฏิบัติการเบิกวัสดุจากคลังพัสดุ
แนวปฏิบัติการวางหลักค้ำเป็นเงินสด
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีวงเงินไม่เกิน 5000 บาท>
วิธีการตรวจและเรียงเอกสารงานตรวจรับพัสดุ&
คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปี
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท แบบมีหนังสือเชิญชวน
การเรียงเอกสารเบิกกรณีสัญญา
การเรียงเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกรณีวงเงิน (ตั้งแต่ 1 ไม่ถึง 5,000บาท และตั้งแต่ 5,000 ไม่เกิน 500,000 บาท)
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแทงจำหน่ายครุภัณฑ์
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งซ่อมเครื่องปรับอากาศ

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจวิเคราะห์ Staphylococcus aureus ในอาหาร
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การวิเคราห์หาปริมาณความกระด้างทั้งหมดในน้ำbr> คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง เครื่องรามาน (Raman Instrument) รุ่น XploRA
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง คู่มือการใช้งานเครื่องทดสอบการตกตะกอน (Jartest) ยี่ห้อ Wizard รุ่น Plus 6S (Touch screen)  
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจวิเคราะห์ Salmonella spp. ในอาหาร
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง คู่มือวิธีการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างง่าย
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้งานเครื่องสกัดไขมัน FatExtractor รุ่น E-500 ยี่ห้อ Buchi
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่่องกราดชนิดตั้งโต๊ะ (SEM) รุ่น Phenom Pharos
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง คู่มือวิธีการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างง่าย ในรูปแบบ QR Code
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจวิเคราะห์ Coliform bacteria และ Escherichia coli ในอาหาร
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้งานเครื่องวัดพื่นที่ผิวและความพรุนของอนุภาค รุ่น TRISTAR II PLUS
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้งานเครื่องทดสอบหาค่าความสุกของยาง (Moving Die Rheomater) รุ่น M-300A
ขั้นตอนการขอใช้เครื่องมือวิจัยทางฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-260-260    โทรสาร : 074-260-261

E-mail : sciencewebmaster@skru.ac.th

facebook : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสงขลา

ThaiCreate.Com Tutorials
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้
301
เมื่อวานนี้
329
เดือนนี้
485
เดือนที่ผ่านมา
30
ปีนี้
18,797
ปีที่ผ่านมา
31,822