คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แนวปฏิบัติ :

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้อาคารสถานที่ของทางราชการนอกเวลาราชการ
แนวปฏิบัติในการอนุญาตให้ใช้แนวปฏิบัติโดยอนุโลม สำหรับนักศึกษาเข้าทำวิจัยในห้องปฏิบัติการ
แนวปฏิบัติเมื่อเกิดการรั่วไหลของสารชีวภาพ ในห้องปฏิบัติการ
แนวปฏิบัติแผนการดับเพลิง
แบบฟอร์มขอใช้อาคาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แนวปฏิบัติสำหรับการเข้าปฏิบัติงานในอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (อาคาร73) สำหรับบุคลากรภาคนอก
ข้อปฏิบัติในการใช้สิฟต์โดยสารอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (อาคาร73) สำหรับการขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์
แนวปฏิบัติในการดูแลรักษาความปลอดภัยด้านสถานที่ และทรัพย์สินของทางราชการ ในวันหยุดราชาการและวันหยุดการเรียนการสอน

ขั้นตอนคำร้องขอสอบกลางภาคในตาราง
ขั้นตอนการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ของหน่วยงานภายนอกร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มรภ.สข.)  / ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขอทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้งาน KSP Bundit ในส่วนของผู้เข้าศึกษา (กระบวนการบันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษา)  
แนวปฏิบัติในการส่งรายงานการสอน ภาคปกติและภาค กศ.บป. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แนวปฏิบัติในการส่งผลการเรียน
แนวปฏิบัติการส่งรายชื่อผู้สอนประจำภาคเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
แนวปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
แนวปฏิบัติการดำเนินงาน เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร งานทะเบียน และสหกิจศึกษา
แนวปฏิบัติรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
แนวปฎิบัติการขอถอนเงินคืนค่าบำรงการศึกษา ปีการศึกษา 2564
แนวปฏิบัติการเปิดวิชาเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แนวปฏิบัติการขออนุมัติรายงานวิจัย (รูปแบบดิจิทัล)  / Link Upload File

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-260-260    โทรสาร : 074-260-261

E-mail : sciencewebmaster@skru.ac.th

facebook : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสงขลา

ThaiCreate.Com Tutorials
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้
83
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
1,787
เดือนที่ผ่านมา
3,024
ปีนี้
8,416
ปีที่ผ่านมา
31,822