คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University

บุคลากรสายสนับสนุน


นางพิไลพร  คงเรือง  (พร)
หัวหน้าสำนักงาน
งานแผนยุทธศาสตร์
pilaiporn.ko@skru.ac.th
VoIP : 1547

นางอมรรัตน์  ชูชื่น  (ไก่)
หัวหน้างานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา
งานวิชาการ
amornrat.ch@skru.ac.th
VoIP : 1543

นางสาวกุสุมา  เจะอาแซ  (กล้วย)
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
kusama.je@skru.ac.th
VoIP : 1541

นางสาวรสสุคนธ์  ราชแก้ว  (ฝน)
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
งานวิชาการ
rodsukon.ra@skru.ac.th
VoIP : 1537

นางสุรัตนา  เพ็ญจำรัส  (แมว)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานการเงิน
surattana.ph@skru.ac.th
VoIP : 1545

นางสาวยุพดี  พันธุ์สะ  (ญา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานวิจัย งานบริการวิชาการ
yuphadi.ph@skru.ac.th
VoIP : 1544

    
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานพัสดุ

VoIP : 1542

นางสาวขนิษฐา  แก้วท่าพญา  (ไผ่)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานพัฒนานักศึกษา งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
khanittha.ka@skru.ac.th
VoIP : 1539

นางสาวสมลัคน์  บัวทอง  (มิ้ม)
นักวิชาการศึกษา
งานการเจ้าหน้าที่
somluk.bu@skru.ac.th
VoIP : 1540

นายประภัสสร  นุ่นแก้ว  (บ่าว)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานคอมพิวเตอร์ โสตทัศนูอุปกรณ์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
praphatson.nu@skru.ac.th
VoIP : 1536

นางสุณี  เพ็ชรนิล  (ปู)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานธุรการและสารบรรณ
sunee.po@skru.ac.th
VoIP : 1546

นาย ป.ทัน  มนตรี  (จอม)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานคอมพิวเตอร์ โสตทัศนูอุปกรณ์ ประชาสัมพันธ์
porthun.mo@skru.ac.th
VoIP : 1538
นายปริญญา ทับเที่ยง (ติ)
นักวิทยาศาสตร์
parinya.th@skru.ac.th
VoIP : 0
นางสุภาพ วุฒิพันธุ์ (ภาพ)
นักวิทยาศาสตร์
supab.wu@skru.ac.th
VoIP : 1559
นางสาวสุไวดา สัสดี (ดา)
นักวิทยาศาสตร์
suwaida.sa@skru.ac.th
VoIP : 0
นางวรรณฤดี หมื่นพล (วัน)
นักวิทยาศาสตร์
wanrudee.me@skru.ac.th
VoIP : 1567
นายหาสันต์ สาเหล็ม (ชาย)
นักวิทยาศาสตร์
hasun.sa@skru.ac.th
VoIP : 0
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี (ไผ่)
นักวิทยาศาสตร์
ruethaithip.an@skru.ac.th
VoIP : 0
นางอภิญญา ซู่สุวรรณ (ญา)
พนักงานบริการ
-
VoIP : 0
นางสาวศิริประภา ขวัญประดับ (เทือง)
พนักงานบริการ
-
VoIP : 0
นายดิเรก ใจแก้ว (ดุ่ย)
คนสวน
-
VoIP : 0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261