คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University

บุคลากรสายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิติมาพร ศรีรักษ์
ประธานหลักสูตร
วท.ม.(คหกรรมศาสตร์)
thitimaporn.no@skru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา ศิริโชติ
ค.ด. (อุดมศึกษา)
tusana.si@skru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย พุทธรักษ์
ศศ.ม.(คหกรรมศาสตรศึกษา)
pornchai.pu@skru.ac.th
อาจารย์ ดร. สุรีย์พร กังสนันท์
ปร.ด.(อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการ)
sureeporn.ka@skru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์(อาจารย์ลาศึกษาต่อ)
วศ.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ)
wipawan.wo@skru.ac.th
อาจารย์ ชนรรค์ พงศ์อาทิตย์
ประธานหลักสูตร
วท.ม.(เคมีอนินทรีย์)
chanan.ph@skru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีสิน นาวารัตน์
วท.ด.(เคมี)
tawesin.na@skru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชาวนีพร ชีพประสพ
วท.ม.(ชีวเคมี)
chaowaneeporn.ch@skru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุวรรณ คำแก้ว
Ph.D.(Environmental Chemistry)
charuwan.kh@skru.ac.th
อาจารย์ จิรภา คงเขียว
วท.ม.(เคมีอินทรีย์)
jirapa.ko@skru.ac.th
อาจารย์ ดร. ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร์
ปร.ด.((เคมีวิเคราะห์)หลักสูตรนานาชาติ)
rabeab.su@skru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาพรรณ คงเย็น
ป.ด.(เคมีอินทรีย์)
wipapan.ko@skru.ac.th
อาจารย์ นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ
วท.ม.(เคมีและเคมีประยุกต์)
nunthida.li@skru.ac.th
อาจารย์ ดร. ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ
ปร.ด.(เคมีประยุกต์)
teerayut.sr@skru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมสันต์ สังขมณี(อาจารย์ลาศึกษาต่อ)
วท.ม.(เคมีเชิงฟิสิกส์)
mason.sa@skru.ac.th
อาจารย์ กนิษฐา พงศ์อาทิตย์(อาจารย์ลาศึกษาต่อ)
วท.ม(เคมีและเคมีประยุกต์)
nut_pank@hotmail.com
อาจารย์ สานิตย์ ฤทธิเดช
ประธานหลักสูตร
วท.ม.(คณิตศาสตร์และสถิติ)
sanit.ri@skru.ac.th
อาจารย์ มาศภินันท์ พันธ์พิพัฒไพบูลย์
วท.ม.(สถิติประยุกต์)
maspinun.pu@skru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชิงชัย วัฒนธรรมเมธี
วท.ม.(คณิตศาสตร์)
chingghai.wa@skru.ac.th
อาจารย์ จิราภรณ์ กวดขัน
วท.ม.(สถิติ)
jiraporn.gu@skru.ac.th
อาจารย์ ศรัณยา เฮงสวัสดิ์
วท.ม.(คณิตศาสตร์และสถิติ)
saranya.nu@skru.ac.th
อาจารย์ ธีรพล บัวทอง
วท.ม.(คณิตศาสตร์และสถิติ)
theerapon.bu@skru.ac.th
อาจารย์ สายใจ เพชรคงทอง
กศ.ม.(คณิตศาตร์)
sayjai.pe@skru.ac.th
อาจารย์ ดร. ศิรฉัตร ทิพย์ศรี
ปร.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
sirachat.ti@skru.ac.th
อาจารย์ อดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง
วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
adisak.de@skru.ac.th
อาจารย์ ธีระพงค์ คงเกื้อ
วท.ม.(คณิตศาสตร์และสถิติ)
teerapong.ko@skru.ac.th
อาจารย์ ดร. ภัทราวรรณ เพชรแก้ว
วท.ด.(คณิตศาสตร์)
pattarawan.pe@skru.ac.th
อาจารย์ ปิยธิดา บุญสนอง(อาจารย์ลาศึกษาต่อ)
วท.ม.(คณิตศาสตร์และสถิติ)
payatida.bo@skru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สารภี จุลแก้ว
ประธานหลักสูตร
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
sarapee.ch@skru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นลินี อินทมะโน
วท.ม(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
nalinee.in@skru.ac.th
อาจารย์ ยุพดี อินทสร
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
youppadee.in@skru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิกุล สมจิตต์
ค.อ.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
pikul.so@skru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนาจ ทองขาว
Ph.D.(Information Systems)
aumnat.to@skru.ac.th
อาจารย์ กฤษดา เพ็งอุบล
วท.บ.(วิทยาการสารสนเทศ)
krisada.pe@skru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศลักษณ์ ทองขาว
Ph.D.(Information Systems)
sasalak.to@skru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีรัตน์ นวลช่วย
ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ)
taweerat.nu@skru.ac.th
อาจารย์ ญาณพัฒน์ ชูชื่น
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
yanapat.ch@skru.ac.th
อาจารย์ สกรรจ์ รอดคล้าย
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
sakan.ro@skru.ac.th
อาจารย์ ดร. เกศินี บุญช่วย
วท.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
kesinee.bo@skru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณ์วรา รัตนโอภาส
วศ.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
kritwara.ra@skru.ac.th
อาจารย์ คมกฤช เจริญ
วศ.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
komkrit.ch@skru.ac.th
อาจารย์ จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
jaksit.ol@skru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดินาถ หลำสุบ
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
dinat.la@skru.ac.th
อาจารย์ เสรี ชะนะ
วศ.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
seree.ch@skru.ac.th
อาจารย์ ภาณุกร ภูริปัญญานันท์
วศ.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
panukorn.pu@skru.ac.th
อาจารย์ โชติธรรม ธารรักษ์
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
chotitham.th@skru.ac.th
อาจารย์ พัฒนะ วรรณวิไล
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
pattana.wa@skru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นลินี อินทมะโน
ประธานหลักสูตร
วท.ม(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
nalinee.in@skru.ac.th
อาจารย์ ยุพดี อินทสร
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
youppadee.in@skru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิกุล สมจิตต์
ค.อ.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
pikul.so@skru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนาจ ทองขาว
Ph.D.(Information Systems)
aumnat.to@skru.ac.th
อาจารย์ กฤษดา เพ็งอุบล
วท.บ.(วิทยาการสารสนเทศ)
krisada.pe@skru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศลักษณ์ ทองขาว
Ph.D.(Information Systems)
sasalak.to@skru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีรัตน์ นวลช่วย
ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ)
taweerat.nu@skru.ac.th
อาจารย์ ญาณพัฒน์ ชูชื่น
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
yanapat.ch@skru.ac.th
อาจารย์ สกรรจ์ รอดคล้าย
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
sakan.ro@skru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สารภี จุลแก้ว
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
sarapee.ch@skru.ac.th
อาจารย์ ดร. เกศินี บุญช่วย
วท.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
kesinee.bo@skru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณ์วรา รัตนโอภาส
วศ.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
kritwara.ra@skru.ac.th
อาจารย์ คมกฤช เจริญ
วศ.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
komkrit.ch@skru.ac.th
อาจารย์ จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
jaksit.ol@skru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดินาถ หลำสุบ
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
dinat.la@skru.ac.th
อาจารย์ เสรี ชะนะ
วศ.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
seree.ch@skru.ac.th
อาจารย์ ภาณุกร ภูริปัญญานันท์
วศ.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
panukorn.pu@skru.ac.th
อาจารย์ โชติธรรม ธารรักษ์
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
chotitham.th@skru.ac.th
อาจารย์ พัฒนะ วรรณวิไล
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
pattana.wa@skru.ac.th
อาจารย์ เอกฤกษ์ พุ่มนก
ประธานหลักสูตร
วศ.ม.(วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต)
ekaroek.ph@skru.ac.th
อาจารย์ ดร. พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร
Ph.D.(Polymer Science and Teachnology)
pipat.li@skru.ac.th
อาจารย์ ดร. วัชรินทร์ สายน้ำใส
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
watcharin.sa@skru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลพัฒน์ รวมเจริญ
Ph.D.(Polymerization Process)
polphat@skru.ac.th
อาจารย์ รัฐพงษ์ หนูหมาด
วท.ม.(เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)
rattapong.nu@skru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญกมล ขุนพิทักษ์
ประธานหลักสูตร
วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม)
khwankamon.kh@skru.ac.th
อาจารย์ ดร. สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ
วศ.ด.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
sucheewan.yo@skru.ac.th
อาจารย์ ดร. สายสิริ ไชยชนะ
Ph.D(Environmental Sciences)
saisiri.ch@skru.ac.th
อาจารย์ นัดดา โปดำ
วท.ม(การจัดการสิ่งแวดล้อม)
nadda.po@skru.ac.th
อาจารย์ กมลนาวิน อินทนูจิตร
วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
kamonnawin.in@skru.ac.th
อาจารย์ ดร. สิริพร บริรักวิสิฐศักดิ์
Ph.D.(Civil and Environmental)
siriporn.bo@skru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หิรัญวดี สุวิบูรณ์(อาจารย์ลาศึกษาต่อ)
วท.ม.(สิ่งแวดล้อม)
hirunwadee.su@skru.ac.th
อาจารย์ ดร. เบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักดี
ประธานหลักสูตร
วท.ด.(พฤกษศาสตร์)
benjawan.ya@skru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภวิกา มหาสวัสดิ์
Ph.D.(Medicine)
pawika.ma@skru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวนิตย์ ชอบบุญ
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
saowanit.ch@skru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คทาวุธ ไชยเทพ
วท.ม.(นิเวศวิทยา)
katawut.ch@skru.ac.th
อาจารย์ วาสนา มู่สา
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
wassana.mu@skru.ac.th
อาจารย์ อรนุช สุขอนันต์
วท.ม.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
oranut.su@skru.ac.th
อาจารย์ ดร. นุชจรินทร์ เพชรเกลี้ยง
ปร.ด.(ชีววิทยา)
nutjarin.pe@skru.ac.th
อาจารย์ ดร. นิศากร วิทจิตสมบูรณ์
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
nisakorn.wi@skru.ac.th
อาจารย์ ผจงสุข สุธารัตน์
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
jongsuk_su@hotmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ดิกิจ
ศษ.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
paweena.di@skru.ac.th
อาจารย์ ดร. สายใจ วัฒนเสน
ปร.ด.(จุลชีววิทยา)
saijai.wa@skru.ac.th
อาจารย์ สุธินี หีมยิ
วท.ม.(ชีววิทยา)
sutinee.hi@skru.ac.th
อาจารย์ วีรยุทธ ทองคง
วท.ม.(กีฏวิทยา)
veerayuth.th@skru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา เพิ่ม
ปร.ด.(จุลชีววิทยา)
atchara.ph@skru.ac.th
อาจารย์ ดร. สิริมาภรณ์ วัชรกุล
ปร.ด.(จุลชีววิทยา)
sirimaporn.wa@skru.ac.th
อาจารย์ สัลวา ตอปี(อาจารย์ลาศึกษาต่อ)
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
salwa.to@skru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภวิกา มหาสวัสดิ์
ประธานหลักสูตร
Ph.D.(Medicine)
pawika.ma@skru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวนิตย์ ชอบบุญ
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
saowanit.ch@skru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คทาวุธ ไชยเทพ
วท.ม.(นิเวศวิทยา)
katawut.ch@skru.ac.th
อาจารย์ วาสนา มู่สา
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
wassana.mu@skru.ac.th
อาจารย์ อรนุช สุขอนันต์
วท.ม.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
oranut.su@skru.ac.th
อาจารย์ ดร. นุชจรินทร์ เพชรเกลี้ยง
ปร.ด.(ชีววิทยา)
nutjarin.pe@skru.ac.th
อาจารย์ ดร. เบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักดี
วท.ด.(พฤกษศาสตร์)
benjawan.ya@skru.ac.th
อาจารย์ ดร. นิศากร วิทจิตสมบูรณ์
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
nisakorn.wi@skru.ac.th
อาจารย์ ผจงสุข สุธารัตน์
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
jongsuk_su@hotmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ดิกิจ
ศษ.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
paweena.di@skru.ac.th
อาจารย์ ดร. สายใจ วัฒนเสน
ปร.ด.(จุลชีววิทยา)
saijai.wa@skru.ac.th
อาจารย์ สุธินี หีมยิ
วท.ม.(ชีววิทยา)
sutinee.hi@skru.ac.th
อาจารย์ วีรยุทธ ทองคง
วท.ม.(กีฏวิทยา)
veerayuth.th@skru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา เพิ่ม
ปร.ด.(จุลชีววิทยา)
atchara.ph@skru.ac.th
อาจารย์ ดร. สิริมาภรณ์ วัชรกุล
ปร.ด.(จุลชีววิทยา)
sirimaporn.wa@skru.ac.th
อาจารย์ สัลวา ตอปี(อาจารย์ลาศึกษาต่อ)
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
salwa.to@skru.ac.th
อาจารย์ พะเยาว์ ยงศิริวิทย์
ประธานหลักสูตร
วท.ม.(ธรณีฟิสิกส์)
phayao.yo@skru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุมัติ เดชนะ
วท.ด.(ฟิสิกส์)
anumust.de@skru.ac.th
อาจารย์ ดร. บรรจง ทองสร้าง
ปร.ด.(การพัฒนาที่ยั่งยืน)
banchong.th@skru.ac.th
อาจารย์ ดร. ธนพงศ์ พันธุ์ทอง
Ph.D.(Physics)
thanapong.pa@skru.ac.th
อาจารย์ ชาญยุทธ ฟองสุวรรณ
วท.ม.(ฟิสิกส์ :ธรณีฟิสิกส์)
chanyut.fo@skru.ac.th
อาจารย์ ศักดิ์ชาย คงนคร
วท.ม.(การจัดการทรัพยากรดิน)
sakchai.kh@skru.ac.th
อาจารย์ นวรัตน์ สีตะพงษ์
วท.ม.(ธรณีฟิสิกส์)
nawarat.se@skru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย
วท.ม.(ฟิสิกส์)
pitchpilai.kh@skru.ac.th
อาจารย์ ศราวุฒิ ชูโลก
วท.ม.(ฟิสิกส์)
sarawut.ch@skru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัฒนา เดชนะ
วท.ม.(ฟิสิกส์)
watana.da@skru.ac.th
อาจารย์ มูรณี ดาโอะ
วท.ม.(ฟิสิกส์)
murnee.da@skru.ac.th
อาจารย์ ดร. ปุรินทร จันทร์เลิศ
Ph.D.(Condensed Matter Physics)
purintorn.ch@skru.ac.th
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
ประธานหลักสูตร
ปร.ด.(การพัฒนาสุขภาพชุมชน)
worapol.nu@skru.ac.th
อาจารย์ ดร. จิตรวี เชยชม
วท.ด.(วิทยาศาสตร์สาธารณสุข(หลักสูตรนานาชาติ))
jitravee.ch@skru.ac.th
อาจารย์ สุรัตน์สวดี แซ่แต้
วท.ม.(การวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ)
suratsawadee.sa@skru.ac.th
อาจารย์ เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน
ส.ม.(สาธารณสุขชุมชน)
yaowalak.te@skru.ac.th
อาจารย์ ดร. ภัชชนก รัตนกรปรีดา
ปร.ด.(การพัฒนาสุขภาพชุมชน)
sataporn.nn@gmail.com
อาจารย์ ธนพร อิสระทะ
ประธานหลักสูตร
วท.ม.(แพทย์แผนไทยประยุกต์)
thanaporn.is@skru.ac.th
อาจารย์ ฤดีดาว ช่างสาน
พย.ม.(การพยาบาลและอนามัยชุมชน)
riskahealth@yahoo.com
อาจารย์ นพมาศ ร่มเกตุ
ศษ.ม.(สร้างเสริมสุขภาพ)
nopamas.ro@skru.ac.th
อาจารย์ ณฐวรท บุญรัตนา
วท.ม.(การแพทย์แผนตะวันออก)
nathawarot.bo@skru.ac.th
อาจารย์ วัชราภรณ์ พัทคัน
วท.ม.(แพทย์แผนไทยประยุกต์)
watcharaporn.pa@skru.ac.th
อาจารย์ ดร. เพ็ญมาศ สุคนธจิตต์
ประธานหลักสูตร
ส.ด.(โภชนาการสาธารณสุข)
penmat.su@skru.ac.th
อาจารย์ ดร. จีราพัชร์ พลอยนิลเพชร
ปร.ด.((ชีวเวชศาสตร์) (ควบโท+เอก))
jirapatch.pl@skru.ac.th
อาจารย์ ดร. ยุทธพงษ์ หลี้ยา
ปร.ด.((ชีวเวชศาสตร์) (ควบโท+เอก))
yuttapong.le@skru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คันธมาทน์ กาญจนภูมิ
ปร.ด.(ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ)
kantamaht.ka@skru.ac.th
อาจารย์ ดร. วันฉัตร ศิริสาร
PhD.(Medicine)
wansirisarn@hotmail.com
อาจารย์ Rizza Ann P. Cruz
ประธานหลักสูตร
(Bachelor of Secondary Education Major English)
crizza31@gmail.com
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261