คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Untitled Document

 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต :


ศึกษาเกี่ยวกับ :

     คณิตศาสตร์ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ได้แก่ แคลคูลัส คณิตวิเคราะห์ พีชคณิต เรขาคณิต ทฤษฎีจำนวน สถิติ การใช้โปรแกรมทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติ คณิตศาสตร์การเงิน คณิตศาสตร์ประกันภัย และวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ สามารถบูรณาการความรู้ประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่น ๆ และงานวิจัยในสาขา ต่าง ๆ ได้

โอกาสในการประกอบอาชีพและศีกษาต่อ :

     นักวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติ นักการศึกษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิจัย ครู และบุคลากรทางการศึกษา อาชีพเกี่ยวกับทางคอมพิวเตอร์ เช่น นักออกแบบเว็บไซต์ นักวิเคราะห์ข้อมูล อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์หรือสถิติ เช่น นักวิเคราะห์การเงิน อาชีพทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นต้น

ค่าเทอม :

     ภาคเรียนละ 11,000 บาท (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ รวมเป็นเงิน 15,000 บาท)

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

     สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์ – คณิต หรือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

Website หลักสูตร :

     สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (เว็ปไซต์เก่า)
     สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (เว็ปไชต์ใหม่)

ศึกษาเกี่ยวกับ :

     สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นทางด้านอาหารและโภชนาการ โดยการบูรณาการด้านโภชนาการและการปรุงประกอบอาหารเข้าด้วยกัน รวมทั้งการนำศิลปะประดิษฐ์ เช่น งานแกะสลัก งานดอกไม้ ใบตอง เป็นต้น มาประยุกต์ใช้ร่วมกันให้เกิดทักษะที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างหลากหลาย

โอกาสในการประกอบอาชีพและศีกษาต่อ :

     ผู้ประกอบอาหารในร้านอาหาร ภัตตาคาร หรือโรงแรม เจ้าของกิจการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม นักวิจัยและพัฒนาอาหาร ที่ปรึกษาด้านอาหารและโภชนาการ โภชนากร หรือนักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูทางด้านอาหารและโภชนาการ

ค่าเทอม :

     ภาคเรียนละ 11,000 บาท (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ รวมเป็นเงิน 15,000 บาท)

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

     สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาอาหารและโภชนาการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

Website หลักสูตร :

     สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ)

แบ่งเป็น 2 สาขาวิชาเอก :

     1. วิชาเอกฟิสิกส์ประยุกต์ (Applied Physics)          2. วิชาเอกเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (Rubber and Polymer Technology)

ศึกษาเกี่ยวกับ :

     สำหรับวิชาเอกฟิสิกส์ประยุกต์จะเน้นไปที่การศึกษาเกี่ยวกับองค์ความรู้ทานด้านฟิสิกส์เพื่อการประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะสาขาที่ต้องใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุปกรณ์อัจฉริยะ วัสดุศาสตร์เชิงฟิสิกส์ การผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือวัดทางฟิสิกส์ ธรณีวิทยา รังสีวิทยา

     สำหรับวิชาเอกเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์จะเน้นไปที่การผลิตและการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากยางและพอลิเมอร์ โดยเรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับการออกสูตรยาง การทำผลิตภัณฑ์ยางจากธรรมชาติและยางสังเคราะห์ การแปรรูปพลาสติก พลาสติกชีวภาพ เทคโนโลยีรีไซเคิลและการอัพไซเคิล ควบคู่กับกับความรู้พื้นฐานทางอุตสาหกรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์

     ทั้งสองสาขาจะเน้นทักษะปฏิบัติและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการ รวมถึงการต่อยอดเป็นงานวิจัยในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

โอกาสในการประกอบอาชีพและศีกษาต่อ :

     สามารถเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์ นักวิจัยและพัฒนาทั้งของภาครัฐและเอกชนที่เน้นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กระตุ้นการเกิดเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในลักษณะของ New S-curve ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้วิทยาการเชิงลึก (deep tech) ต่าง ๆ ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ นอกจากนี้ยังสามารถเป็นนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานของภาครัฐ เช่น สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สถาบันมาตรวิทยา เป็นต้น

ค่าเทอม :

     ภาคเรียนละ 11,000 บาท (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ รวมเป็นเงิน 15,000 บาท)

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

     สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต

Website หลักสูตร :

     สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
     สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

ศึกษาเกี่ยวกับ :

     เคมีเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับ เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ และชีวเคมี และมีลักษณะที่สามารถสร้างองค์ความรู้ที่นำไปสู่นวัตกรรมเกิดประโยชน์ได้หลากหลาย ดังนั้น ศาสตร์ทางด้านเคมีมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ และปัจจุบันประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรในสาขานี้

โอกาสในการประกอบอาชีพและศีกษาต่อ :

     นักเคมี นักวิจัย นักวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐบาล เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือกลาง โรงพยาบาล โรงงาน และอุตสาหกรรม ทำงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ พนักงานในโรงงาน เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพในโรงงาน หรืออุตสาหกรรม ครู อาจารย์ และนักวิชาการ พนักงานส่งเสริมการขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ วัสดุ และสารเคมี ประกอบอาชีพส่วนตัวและอาชีพอื่น ๆ เช่น ครูสอนพิเศษ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม SME เป็นต้น

ค่าเทอม :

     ภาคเรียนละ 11,000 บาท (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ รวมเป็นเงิน 15,000 บาท)

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

     สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์

Website หลักสูตร :

     สาขาวิชาเคมี

Page Facebook หลักสูตร :

     สาขาวิชาเคมี

ศึกษาเกี่ยวกับ :

     ศึกษาครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ด้านองค์ประกอบพื้นฐานของชีวิต กายวิภาคและสรีรวิทยา การเจริญเติบโต พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ อนุกรมวิธาน ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา รวมถึงด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต โดยเน้นทักษะการปฏิบัติงานทั้งห้องปฏิบัติการและภาคสนาม ผ่านวิชาเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และกิจกรรมเสริมทักษะเฉพาะด้านของหลักสูตร เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดแรงงาน

โอกาสในการประกอบอาชีพและศีกษาต่อ :

     นักวิจัยหรือผู้ช่วยวิจัยในหน่วยงานราชการและเอกชน นักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานด้านชีววิทยาหรืองานที่เกี่ยวข้อง พนักงานบริษัทหรือพนักงานควบคุมคุณภาพทางด้านชีววิทยาหรืองานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการในกระทรวง/กรม ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับชีววิทยา ครู-อาจารย์ (ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู) ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องทางด้านชีววิทยา สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือโท-เอก ด้านชีววิทยา พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา นิเวศวิทยา และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็นต้น

ค่าเทอม :

     ภาคเรียนละ 11,000 บาท (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ รวมเป็นเงิน 15,000 บาท)

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

     สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

Website หลักสูตร :

     สาขาวิชาชีววิทยา

Page Facebook หลักสูตร :

     สาขาวิชาชีววิทยา

ศึกษาเกี่ยวกับ :

     การนำสิ่งมีชีวิตทั้ง พืช สัตว์ และโดยเฉพาะจุลินทรีย์ มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร การแพทย์ เภสัชกรรม เครื่องสำอาง เกษตรกรรม และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง รวมถึงการใช้เครื่องมือ และเน้นให้นักศึกษาเข้าดูงานในสถานประกอบการจริง นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน

โอกาสในการประกอบอาชีพและศีกษาต่อ :

     นักวิจัย/พนักงานฝ่ายตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและไม่ใช่อาหาร (เช่น เสริมอาหาร ยา เครื่องสำอาง) นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐ เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฯลฯ ครู (เรียนต่อวิชาชีพครูเพิ่มเติม) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านนิติวิทยาศาสตร์ เช่น ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ฯลฯ และประกอบอาชีพส่วนตัว

ค่าเทอม :

     ภาคเรียนละ 11,000 บาท (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ รวมเป็นเงิน 15,000 บาท)

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

     สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

Website หลักสูตร :

     สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Page Facebook หลักสูตร :

     สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ศึกษาเกี่ยวกับ :

     การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบสารสนเทศ โครงสร้างข้อมูล ระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ รวมถึงสามารถเลือกเรียนในศาสตร์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย เช่น อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (IoT) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) วิทยาการข้อมูล (Data science) การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud computing) การสร้างเนื้อหาดิจิทัล (Digital content creation)

โอกาสในการประกอบอาชีพและศีกษาต่อ :

     กลุ่มนักพัฒนาระบบ เช่น นักเขียนโปรแกรม นักพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ นักพัฒนาแอปพลิเคชันบนเว็บ นักวิเคราะห์ระบบกลุ่มวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ เช่น นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิทยาการปัญญาประดิษฐ์ กลุ่มผู้ดูแลระบบ เช่น ผู้ดูแลระบบเครือข่าย ผู้ดูแลเครื่องแม่ข่าย ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล อาชีพรับราชการ เช่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้สนับสนุนงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ อาชีพในยุคดิจิทัล เช่น นักทดสอบระบบ นักผลิตเนื้อหาดิจิทัลออนไลน์ ผู้ประกอบการด้านคอมพิวเตอร์

ค่าเทอม :

     ภาคเรียนละ 11,000 บาท (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ รวมเป็นเงิน 15,000 บาท)

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

     สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

Website หลักสูตร :

     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เว็ปไชต์เก่า)
     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เว็ปไชต์ใหม่)

ศึกษาเกี่ยวกับ :

     โครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เทคโนโลยีเว็บ วิธีการทางซอฟต์แวร์ มัลติมีเดียและแอนิเมชัน เน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ มีทักษะชีวิต และกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม เกิดความชำนาญการในวิชาชีพโดยผ่านกระบวนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามและการทำโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

โอกาสในการประกอบอาชีพและศีกษาต่อ :

     นวัตกรดิจิทัลสมัยใหม่ นักพัฒนาโปรแกรม นักวิเคราะห์ระบบ นักพัฒนาเว็บไซต์และโมบาย นักทดสอบระบบ นักวิเคราะห์ข้อมูล นักพัฒนามัลติมีเดียและเกม ผู้ดูแลและบริหารระบบเครือข่าย ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ค่าเทอม :

     ภาคเรียนละ 11,000 บาท (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ รวมเป็นเงิน 15,000 บาท)

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

     สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

Website หลักสูตร :

     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (เว็ปไชต์เก่า)
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (เว็ปไชต์ใหม่)

ศึกษาเกี่ยวกับ :

     ความรู้พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการปฏิบัติจริงในด้านการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ขยะมูลฝอย ดิน อากาศและเสียง และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โอกาสในการประกอบอาชีพและศีกษาต่อ :

     เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถสอบเป็นผู้ควบคุมมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม ได้ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ และผู้ควบคุมระบบการจัดการกาก อุตสาหกรรม สามารถยื่นของใบประกอบวิชาชีพ ด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสาขาการควบคุมมลพิษ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมทั้งในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน เช่น ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานด้านการศึกษาและการวิจัย องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ผู้ประกอบการธุรกิจและผู้เสนอขายผลิตภัณฑ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม สามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องได้ทุกสถาบัน

ค่าเทอม :

     ภาคเรียนละ 11,000 บาท (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ รวมเป็นเงิน 15,000 บาท)

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

     สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

Website หลักสูตร :

     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ศึกษาเกี่ยวกับ :

     วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เบื้องต้น การทำทรีเมนต์สปาไทย การส่งเสริมสุขภาพด้านการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการ โดยเน้นทักษะการปฏิบัติการเสมือนจริง

โอกาสในการประกอบอาชีพและศีกษาต่อ :

     ผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพและสปา ผู้ให้บริการด้านสุขภาพและสปา (Spa Therapist นักบำบัด) นักพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ปรึกษาด้านสุขภาพในสถานประกอบการสปา ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ฟิตเนส ที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ นักวิจัยหรือผู้ช่วยวิจัยในหน่วยงานราชการและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ค่าเทอม :

     ภาคเรียนละ 11,000 บาท (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ รวมเป็นเงิน 15,000 บาท)

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

     สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ หรือ เรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

Website หลักสูตร :

     สาขาวิชาสุขภาพและความงาม

Page Facebook หลักสูตร :

     สาขาวิชาสุขภาพและความงาม

 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต :


ศึกษาเกี่ยวกับ :

     กลุ่มวิชา 5 กลุ่มวิชา ได้แก่ 1) กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน 2) กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยทางด้านสาธารณสุข 3) กลุ่มตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อ มีเนื้อหาครอบคลุม การตรวจประเมินสุขภาพ การบำบัดโรคเบื้องต้น 4) กลุ่มอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีเนื้อหาครอบคลุม งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมในการทำงานและผลกระทบต่อสุขภาพ อุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากการทำงาน และ 5) กลุ่มบริหารสาธารณสุขและกฎหมายสาธารณสุข

โอกาสในการประกอบอาชีพและศีกษาต่อ :

     ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และการปฏิบัติราชการในองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและปฏิบัติงานในภาคเอกชน และศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ที่เกี่ยวข้องทางด้านสาธารณสุขศาสตร์

ค่าเทอม :

     ภาคเรียนละ 11,000 บาท (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ รวมเป็นเงิน 15,000 บาท)

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

     ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือเทียบเท่าทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Website หลักสูตร :

     สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต (ผลิตร่วมกับคณะครุศาสตร์) :


ศึกษาเกี่ยวกับ :

     การสอนด้านคอมพิวเตอร์ ด้านการเขียนโปรแกรม ด้านการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์กับการเรียนการสอนด้านฮาร์ดแวร์ ด้านการสร้างสื่อการสอน

โอกาสในการประกอบอาชีพและศีกษาต่อ :

     ครูผู้ช่วยสอนวิชาวิทยาการคำนวณในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา โปรแกรมเมอร์ภาคเอกชน รับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ค่าเทอม :

     ภาคเรียนละ 11,000 บาท (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ รวมเป็นเงิน 15,000 บาท)

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

     สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

Website หลักสูตร :

     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ศึกษาเกี่ยวกับ :

     หลักการ แนวคิด และทฤษฎีในการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ ปฏิบัติการด้านเคมีทั้ง 5 ด้าน (เคมีวิเคราะห์ เคมีอนินทรีย์ เคมีอินทรีย์ ชีวเคมี เคมีเชิงฟิสิกส์) การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน กระบวนการวิจัย การนำความรู้และทักษะปฏิบัติไปฝึกปฏิบัติจริงในสถานศึกษา

โอกาสในการประกอบอาชีพและศีกษาต่อ :

     ครูในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการศึกษา นักวิจัยในหน่วยงานราชการและเอกชน เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเคมี หรือ วิทยาศาสตร์ ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ครูผู้สอนในสถาบันกวดวิชา เป็นต้น

ค่าเทอม :

     ภาคเรียนละ 11,000 บาท (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ รวมเป็นเงิน 15,000 บาท)

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

     สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

Website หลักสูตร :

     สาขาวิชาเคมี

Page Facebook หลักสูตร :

     สาขาวิชาเคมี

ศึกษาเกี่ยวกับ :

     หลักการ ทฤษฎีบทบาทหน้าที่ความเป็นครู การจัดการเรียนการสอน ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ และปฏิบัติการทางด้านฟิสิกส์ขั้นพื้นฐาน ขั้นกลาง และขั้นสูง การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน การวัดประเมินผลการศึกษา ทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทางฟิสิกส์ในชั้นเรียนและการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น

โอกาสในการประกอบอาชีพและศีกษาต่อ :

     ครูสอนวิชาฟิสิกส์ในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของรัฐ และเอกชนในทุกสังกัด นักวิชาการทางการศึกษาด้านฟิสิกส์ เช่น วิทยากรให้ความรู้เรื่องดาราศาสตร์ ธรณีวิทยา เป็นต้น นักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กองพิสูจน์หลักฐาน ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติ เป็นต้น ผู้ประกอบการทางการศึกษาวิชาฟิสิกส์ เช่น ครูผู้สอนในสถาบันกวดวิชา เป็นต้น นักวิจัยในหน่วยงานรัฐ และเอกชน เจ้าหน้าวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ

ค่าเทอม :

     ภาคเรียนละ 11,000 บาท (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ รวมเป็นเงิน 15,000 บาท)

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

     สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

Website หลักสูตร :

     สาขาวิชาฟิสิกส์

Page Facebook หลักสูตร :

     สาขาวิชาฟิสิกส์

 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เทคโนโลยีบัณฑิต (ผลิตร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ :


ศึกษาเกี่ยวกับ :

      มุ่งเน้นผลิตเกษตรกรอัจฉริยะและผู้ประกอบการด้านการเกษตรรุ่นใหม่ที่สามารถสร้างและประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรได้ โดยสามารถปฏิบัติงานได้จริง มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์(Internet of Things: IoTs) และถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังคน ชุมชน และผู้สนใจ ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานในภาคการเกษตร ซึ่งจะส่งผลให้มีการจัดการด้านการเกษตรตั้งแต่ ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ ภายใต้แนวคิด BCG Model หรือการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ไปพร้อม ๆ กันเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based) มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรู้ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

โอกาสในการประกอบอาชีพและศีกษาต่อ :

     ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านการเกษตร ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอัจฉริยะ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผู้เริ่มธุรกิจใหม่ๆ ด้านการเกษตร นักวิชาการหรือที่ปรึกษาฟาร์มเกษตรที่ทันสมัยด้านต่างๆ

ค่าเทอม :

     ภาคเรียนละ 11,000 บาท (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ รวมเป็นเงิน 15,000 บาท)

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

     ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

Website หลักสูตร :

     สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน

 ปรับปรุง เมื่อวันที่ 20/02/2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-260-260    โทรสาร : 074-260-261

E-mail : sciencewebmaster@skru.ac.th

facebook : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสงขลา

ThaiCreate.Com Tutorials
Statistics
Today
80
Yesterday
148
This Month
2,217
Last Month
5,129
This Year
34,606
Last Year
27,817