คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Untitled Document Untitled Document

ผู้สนใจศึกษาต่อ :


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยมีหลักสูตรทั้งหมด ดังนี้

หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 10 หลักสูตร ได้แก่

 1. สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม (วิชาเอกฟิสิกส์ประยุกต์และวิชาเอกเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)
 2. สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 3. สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
 4. สาขาวิชา ชีววิทยา
 5. สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ)
 6. สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
 7. สาขาวิชา คณิตศาสตร์
 8. สาขาวิชา เคมี
 9. สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 10. สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา

หลักสูตรปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร  ได้แก่

 1. สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน

หลักสูตรปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ผลิตร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่

 1. สาขาวิชา นวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน

หลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ผลิตร่วมกับคณะครุศาสตร์) จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

 1. สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา
 2. สาขาวิชา ฟิสิกส์
 3. สาขาวิชา เคมี

และหลักสูตรปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่

 1. สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน

 ปรับปรุง เมื่อวันที่ 11/02/2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-260-260    โทรสาร : 074-260-261

E-mail : sciencewebmaster@skru.ac.th

facebook : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสงขลา

ThaiCreate.Com Tutorials
Statistics
Today
70
Yesterday
148
This Month
2,217
Last Month
5,129
This Year
34,606
Last Year
27,817