คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
SEO Hizmeti Almanyada üniversite streamvid nulled Diyarbakır ilaçlama
desi porn sex download www xxx sex com Молодой распутник оттрахал зрелую тетку xxx video Beautiful teen hottie blows my big dick on camera xxx porn new xxx video
Untitled Document Untitled Document

ผู้สนใจศึกษาต่อ :


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยมีหลักสูตรทั้งหมด ดังนี้

หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 10 หลักสูตร ได้แก่

 1. สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม (วิชาเอกฟิสิกส์ประยุกต์และวิชาเอกเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)
 2. สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 3. สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
 4. สาขาวิชา ชีววิทยา
 5. สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ)
 6. สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
 7. สาขาวิชา คณิตศาสตร์
 8. สาขาวิชา เคมี
 9. สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 10. สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา

หลักสูตรปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร  ได้แก่

 1. สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน

หลักสูตรปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ผลิตร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่

 1. สาขาวิชา นวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน

หลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ผลิตร่วมกับคณะครุศาสตร์) จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

 1. สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา
 2. สาขาวิชา ฟิสิกส์
 3. สาขาวิชา เคมี

และหลักสูตรปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่

 1. สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน

 ปรับปรุง เมื่อวันที่ 11/02/2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-260-260    โทรสาร : 074-260-261

E-mail : sciencewebmaster@skru.ac.th

facebook : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสงขลา

ThaiCreate.Com Tutorials
Statistics
Today
48
Yesterday
122
This Month
283
Last Month
3,501
This Year
14,336
Last Year
27,817