คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
Untitled Document Untitled Document

ผู้สนใจศึกษาต่อ :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2562 มีหลักสูตรทั้งหมด 12 หลักสูตร จำแนกเป็นคุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิตจำนวน 11 หลักสูตร ได้แก่

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
 8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
 9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา

คุณวุฒิ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร  ได้แก่

 1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

หลักสูตรปริญญาโท คุณวุฒิ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร  ได้แก่

 1. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261