คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Untitled Document

ประวัติคณะ :

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสงขลา เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามการแบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยครู เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 มีการเปลี่ยนแปลงการเรียกชื่อหน่วยงานตามลำดับดังนี้

           พ.ศ. 2518 มีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูเรียกว่า คณะวิชา จัดตั้งเป็น คณะวิทยาศาสตร์มีหน่วยงานสังกัด ประกอบด้วย

               หมวดวิชาพลานามัย
               หมวดวิชาคณิตศาสตร์
               หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์
หมวดเกษตรกรรม
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์
หมวดวิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์

           พ.ศ. 2519 เปลี่ยนชื่อ หมวดวิชาพลานามัย เป็น หมวดวิชาพลศึกษาและนันทนาการตั้งภาควิชาสุขศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

           พ.ศ. 2527 มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปลี่ยนชื่อหน่วยงานในสังกัดเป็นภาควิชา ประกอบด้วย

               ภาควิชาเคมี
               ภาควิชาชีววิทยา
               ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
               ภาควิชาเทคโนโลยีการยาง
ภาควิชาเกษตรศาสตร์
ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์
ภาควิชาสุขศึกษา
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

          เปลี่ยนสังกัดภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการเป็นสังกัดคณะครุศาสตร์

           พ.ศ. 2530 แยกภาควิชาเกษตรศาสตร์จัดตั้งเป็น คณะเกษตรและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามสถาบันราชภัฏแทนวิทยาลัยครูเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 มีหน่วยงานสังกัด ประกอบด้วย

          ภาควิชาเคมี
          ภาควิชาชีววิทยา
          ภาควิชาคอมพิวเตอร์
          ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
ภาควิชาเทคโนโลยีการยาง
ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

           พ.ศ. 2538 เปลี่ยนชื่อคณะเป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน่วยงานสังกัด ประกอบด้วย

          ภาควิชาเคมี
          ภาควิชาชีววิทยา
          ภาควิชาคอมพิวเตอร์
          ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
ภาควิชาเทคโนโลยีการยาง
ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

           พ.ศ. 2540 แยกภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์จัดตั้งเป็น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพ.ศ. 2541 เปลี่ยนระบบบริหารจาก ภาควิชา เป็น โปรแกรมวิชา มีโปรแกรมวิชา จำนวน 17 โปรแกรมวิชา ดังต่อไปนี้

          โปรแกรมวิชาเคมี
          โปรแกรมวิชาเคมีปฏิบัติ
          โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
          โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์
          โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการยาง
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
โปรแกรมวิชาสุขศึกษา
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

           พ.ศ. 2543 ปรับเปลี่ยนโปรแกรมวิชาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม ซึ่งประกอบด้วย 9 โปรแกรมวิชา ดังต่อไปนี้

          โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์
          โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์
          โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์

           พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสงขลาได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547

           พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ปรับโครงสร้างจากโปรแกรมวิชา เป็นหลักสูตรสาขาวิชา และได้เปิดทำการเรียนการสอน ในสาขาวิชา "วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา" ซึ่งประกอบได้ด้วย 12 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้

          สาขาวิชาเคมี
          สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
          สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
          สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาจุลชีววิทยาประยุกต์
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชม
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา

ปรัชญา :

     ปรัชญา เน้นคุณธรรม นำวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น


วิสัยทัศน์ :

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


พันธกิจ :

  1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครูด้านวิทยาศาสตร์
  3. ศึกษา วิจัย สร้างองค์ความรู้ พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น
  5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  6. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ

เอกลักษณ์ :

     สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น


อัตลักษณ์ :

     เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ


ต้นไม้ประจำคณะ :

     ต้นดาโอะ หรือ ต้นใบไม้สีทอง


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-260-260    โทรสาร : 074-260-261

E-mail : sciencewebmaster@skru.ac.th

facebook : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสงขลา

ThaiCreate.Com Tutorials
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้
295
เมื่อวานนี้
329
เดือนนี้
485
เดือนที่ผ่านมา
30
ปีนี้
18,797
ปีที่ผ่านมา
31,822