คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Untitled Document

ประวัติคณะ :

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามการแบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยครูสงขลา เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 จึงเริ่มมีคณะเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2518 และเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับต่อ ๆ มา ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อคณะและหน่วยงานในคณะตามลำดับ ดังนี้

           พ.ศ. 2518 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครู มีการจัดตั้ง “คณะวิชาวิทยาศาสตร์” ขึ้น โดยมีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้

               1.หมวดวิชาพลานามัย
               3.หมวดวิชาคณิตศาสตร์
               5.หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์
2.หมวดเกษตรกรรม
4.หมวดวิชาวิทยาศาสตร์
6.หมวดวิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์

           พ.ศ. 2519 เปลี่ยนชื่อ “หมวดวิชาพลานามัย” เป็น “หมวดวิชาพลศึกษาและนันทนาการ” และจัดตั้งหมวดวิชาสุขศึกษา

           พ.ศ. 2527 มีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 จึงมีการเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และเปลี่ยนชื่อหน่วยงานในสังกัดจากหมวดวิชาเป็น “ภาควิชา” ในคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้

               1.ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
               4.ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
               7.ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์
2.ภาควิชาเกษตรศาสตร์
5.ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ
8.ภาควิชาสุขศึกษา
3.ภาควิชาเคมี
6.ภาควิชาชีววิทยา
9.ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

           พ.ศ. 2530 แยกภาควิชาเกษตรศาสตร์ไปจัดตั้งเป็น “คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม” ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะเทคโนโลยีการเกษตร”

           พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทน “วิทยาลัยครู” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูสงขลาจึงใช้ชื่อใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏสงขลา” มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้

          1.ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
          4.ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
          7.ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
          10.ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2.ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
5.ภาควิชาเคมี
8.ภาควิชาคอมพิวเตอร์
3.ภาควิชาชีววิทยา
6.ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
9.ภาควิชาเทคโนโลยีการยาง

           พ.ศ. 2538 เปลี่ยนชื่อคณะเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้

          1.ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
          4.ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
          7.ภาควิชาคอมพิวเตอร์
          10.ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2.ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
5.ภาควิชาเคมี
8.ภาควิชาชีววิทยา
3.ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์
6.ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
9.ภาควิชาเทคโนโลยีการยาง

          และได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเพิ่มขึ้น 1 หน่วยงาน รวมเป็น 11 หน่วยงาน คือ สำนักงานเลขานุการคณะ

           พ.ศ. 2540 แยกภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ไปจัดตั้งเป็น “คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”

           พ.ศ. 2541 ทดลองนำระบบบริหารแบบโปรแกรมวิชามาใช้ในคณะ เปลี่ยนจากการบริหารแบบ“ภาควิชา” เป็น “โปรแกรมวิชา” โดยโปรแกรมวิชาประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาที่ทำหน้าที่บริหารงานวิชาการ ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้

          1.สำนักงานเลขานุการคณะ
          4.โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์
          7.โปรแกรมวิชาสุขศึกษา
          10.โปรแกรมวิชาชีววิทยา
          13.โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
          16.ปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการยาง
2.โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
5.โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
8.โปรแกรมวิชาเคมี
11.โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์
14.โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
17.โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3.โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์
6โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
9.ปรแกรมวิชาเคมีปฏิบัติ
12โปรแกรมวิชาฟิสิกส์
15.โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

           พ.ศ. 2543 มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ โดยยุบรวมโปรแกรมวิชาในสาขาวิชาเดียวกันเข้าด้วยกัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้

          1.สำนักงานเลขานุการคณะ
          4.โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
          7.โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
          10.ปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2.โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
5.โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์
8.โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
3.โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์
6.โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์
9.โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

           พ.ศ. 2544 ผ่านร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ

           พ.ศ. 2547 (15 มิ.ย.) มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงเป็นมหาวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังคงมีหน่วยงานในสังกัดเหมือนเดิม

           พ.ศ. 2549 (22 พ.ค.) มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา แบ่งส่วนราชการในคณะ เป็น “สำนักงานคณบดี”

           พ.ศ. 2549 ปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย

               1.สำนักงานคณบดี
               3.ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2.ภาควิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์และโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
4.โครงการจัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและคหกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์

           พ.ศ. 2551 ปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ มีหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย

          1.สำนักงานคณบดี
          4.โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์
          7.โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
          10.โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์
2.โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
5.โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
8.โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
3.โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
6.โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์
9.โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

           พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาออกประกาศเรื่องการแบ่งส่วนราชการเป็นงานส่วนราชการ หรือ หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2560 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แบ่งส่วนราชการเป็นงานดังนี้

               1.งานบริหารงานทั่วไป
2.งานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา

           พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลายกเลิกการจัดตั้งและการบริหารงานโปรแกรมวิชา และได้ออกประกาศเรื่องการบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีโครงสร้างการบริหารงานวิชาการเป็นหลักสูตร จำนวน 13 หลักสูตร ดังนี้

          1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
          3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
          5.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์
          7.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
          9.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
          11.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
          13.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
4.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
6.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
8.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
10.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
12.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา

           พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโครงสร้างการบริหารงานวิชาการเป็นหลักสูตร จำนวน 16 หลักสูตร ดังนี้

          1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม
          3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
          5.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
          7.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
          9.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
          11.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา
          13.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
          15) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน
2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
4.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
6.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
8.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
10.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
12.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
14.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
16.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

           พ.ศ. 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน


ปรัชญา :

     ปรัชญา เน้นคุณธรรม นำวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น


วิสัยทัศน์ :

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


พันธกิจ :

  1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครูด้านวิทยาศาสตร์
  3. ศึกษา วิจัย สร้างองค์ความรู้ พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น
  5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  6. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ

เอกลักษณ์ :

     สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น


อัตลักษณ์ :

     เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ


ต้นไม้ประจำคณะ :

     ต้นดาโอะ หรือ ต้นใบไม้สีทอง


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-260-260    โทรสาร : 074-260-261

E-mail : sciencewebmaster@skru.ac.th

facebook : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสงขลา

ThaiCreate.Com Tutorials
Statistics
Today
125
Yesterday
156
This Month
2,783
Last Month
4,757
This Year
25,795
Last Year
27,817