คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University

ผู้บริหารคณะผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุมัติ เดชนะ

คณบดี

VoIP : 1531ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์วรา รัตนโอภาส

รองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

VoIP : 1532ดร.สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ

รองคณบดีวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

VoIP : 1533อาจารย์นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ

VoIP : 1534


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261