คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
งานวิชาการ

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ :

  ดาวน์โหลดเอกสาร  
  - นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
  - กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
  - ร่างแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557-2560  
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261