คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
Untitled Document

งานการเจ้าหน้าที่ :

แบบฟอร์ม คำขอมีบัตรประจำตัว พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานประจำตามสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ไฟล์ pdf)
แบบฟอร์ม คำขอมีบัตรประจำตัว พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานประจำตามสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ไฟล์ word)
แบบฟอร์ม คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 (ไฟล์ pdf)
แบบฟอร์ม คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 (ไฟล์ word)
บันทึกข้อความ ขอชี้แจงการลงเวลาเข้า / ออกในการปฏิบัติงาน (ไฟล์ PDF)
บันทึกข้อความ ขอชี้แจงการลงเวลาเข้า / ออกในการปฏิบัติงาน (ไฟล์ DOCX)
แบบประเมินเพื่อทำสัญญาการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
แบบประเมินเพื่อทำสัญญาการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับชำนาญการ
แบบประเมินเพื่อทำสัญญาการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับปฏิบัติการ
แบบฟอร์ม ขออนุญาตทำงานที่บ้าน (Work from Home)
ตัวอย่างบันทึกข้อความ นำส่งงานวิชาการอื่นเพื่อขอประเมินภาระงาน
แบบบันทึกข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ของบุคลากรสายวิชาการ (.doc)
แบบบันทึกข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ของบุคลากรสายวิชาการ (.pdf)
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
คำขอมีบัตรประจำตัว พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานประจำตามสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
แบบประเมินงานวิชาการ-สื่อประกอบการสอนอื่นๆ (.docx)
แบบประเมินงานวิชาการ-สื่อประกอบการสอนอื่นๆ (.pdf)
แบบประเมินงานวิชาการ-ตำรา-หนังสือ (.docx)
แบบประเมินงานวิชาการ-ตำรา-หนังสือ (.pdf)
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานฯ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ (แบบ ป-มร.สข. 01)
แบบรายงานผลการทำงานที่บ้าน (Report of Work from Home)
แบบขออนุญาตขยายเวลาการลาศึกษาต่อสำหรับอาจารย์
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ(แบบ ป-มร.สข. 02)
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ(แบบ ป-มร.สข. 03)
ใบขอลาออกจากราชการ
แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ
ใบรับรองเงินเดือน / รับรองการปฏิบัติงาน (ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานราชการ)
ใบรับรองเงินเดือน / รับรองการปฏิบัติงาน (พนักงานประจำตามสัญญา)
ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
บันทึกข้อความชี้แจงการไม่สแกนเวลา เข้า/ออก ปฏิบัติงาน
แบบรายงานผลการลาศึกษาต่อสำหรับอาจารย์
แบบขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อสำหรับอาจารย์
แบบขออนุญาตลาศึกษาต่อสำหรับอาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-260-260    โทรสาร : 074-260-261

E-mail : sciencewebmaster@skru.ac.th

facebook : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสงขลา

ThaiCreate.Com Tutorials
Statistics
Today
123
Yesterday
156
This Month
2,783
Last Month
4,757
This Year
25,795
Last Year
27,817