คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
Untitled Document

งานนโยบายและแผน :

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในระบบ eMENSCR ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ
แบบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กองนโยบายและแผน)
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ และแนวปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
แบบฟอร์มรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้/รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและประเมินผลความสำเร็จของโครงการ
แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กำหนดระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างและการส่งหลักฐานเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แบบฟอร์มคำของบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แบบฟอร์มกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์เพื่อขอตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์ม คำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผลกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขอยกเลิกโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
แบบฟอร์ม คำของบลงทุน ประจำปี 2565
แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การจัดทำรายละเอียดโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
แบบคำของบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปรับปรุง กันยายน 2562)
แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แผนปฎิรูปด้านการศึกษา
แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ด้าน
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา ตุลาคม 2561)
คำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562
ร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มิถุนายน 2561
คำของบลงทุน (รายการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
คำของบประมาณ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2563
คำของบประมาณ งบลงทุน (แผนการจัดหาสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-260-260    โทรสาร : 074-260-261

E-mail : sciencewebmaster@skru.ac.th

facebook : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสงขลา

ThaiCreate.Com Tutorials
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
111
เดือนนี้
658
เดือนที่ผ่านมา
3,605
ปีนี้
4,263
ปีที่ผ่านมา
31,822