คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
SEO Hizmeti Almanyada üniversite streamvid nulled Diyarbakır ilaçlama
desi porn sex download www xxx sex com Молодой распутник оттрахал зрелую тетку xxx video Beautiful teen hottie blows my big dick on camera xxx porn new xxx video
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
Untitled Document

งานวิชาการ :

ดาวน์โหลด รายการ
Download  แบบฟอร์ม แบบเสนอขอประเมินผลการเรียนเป็น IP (ไฟล์ Word)
Download  แบบฟอร์ม แบบเสนอขอประเมินผลการเรียนเป็น IP (ไฟล์ pdf)
Download  แบบฟอร์ม คำร้องขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาค (ไฟล์ pdf)
Download  แบบฟอร์ม คำร้องขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาค (ไฟล์ Word)
Download  แบบฟอร์มขอปิดกลุ่มเรียน (ไฟล์ Word)
Download  แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ไฟล์ pdf)
Download  แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ไฟล์ Word)
Download  แบบขอสอนชดเชย/ให้สอนแทน (ไฟล์ Excel)
Download  แบบขอส่งเล่มวิจัย
Download  แบบขอใบรับรองหน่วยกิต
Download  แบบการเขียนประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภาคผนวก 1
Download  แบบฟอร์มขอปิดกลุ่มเรียน (ไฟล์ pdf)
Download  แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงตารางสอน
Download  แบบฟอร์ม มคอ.ตัวอย่างคณะ
Download  แบบฟอร์มปกหลักสูตร
Download  แบบฟอร์ม มคอ.3 วิชาเตรียมสหกิจศึกษา
Download  หนังสือขอเข้านิเทศนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Download  ใบลา
Download  บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Download  ใบส่งเกรดแก้ ขส
Download  ทส.05 แบบรายงานผลการทวนสอบข้อสอบ-เกรด
Download  ทส.04 แบบแจ้วผลการพิจารณาข้อสอบ-เกรด
Download  ทส.03 แบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษา
Download  ทส.02 แบบรายงานผลการทวนสอบ-มคอ.3
Download  ทส.01 แบบแจ้งผลการพิจารณาการทวนสอบ-มคอ.3-1
Download  หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Download  ข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Download  แบบฟอร์มการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย สมอ.08
Download  แบบฟอร์มการปิดหลักสูตร
Download  คู่มือการพัฒนาและแบบฟอร์มการปรับปรุงหลักสูตร
Download  แบบฟอร์มรายงานวิจัยศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตร ลส.04
Download  แบบฟอร์มเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ลส.03
Download  แบบฟอร์มขอเสนอปรับปรุงหลักสูตร ลส.02
Download  แบบฟอร์มขอเปิดหลักสูตรใหม่ ลส.01
Download  ตารางสรุปการเบิกค่าสอน
Download  แบบฟอร์ม มคอ.7
Download  แบบฟอร์ม มคอ.6
Download  แบบฟอร์ม มคอ.5
Download  แบบฟอร์ม มคอ.4
Download  แบบฟอร์ม มคอ.3
Download  แบบฟอร์ม มคอ.2
Download  คำร้องขอเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน
Download  แบบสรุปส่งเกรด
Download  แบบอพศ.4.2.
Download  แบบอพศ.4.1
Download  แบบอพศ.3
Download  ใบสมัครเสนอชื่ออาจารย์พิเศษ
Download  แบบขอปรับปรุงข้อมูลอาจารย์พิเศษ
Download  บันทึกข้อความขอเชิญบุคคลภายนอกเป็นอาจารย์พิเศษ
Download  ขั้นตอนการขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
Download  หนังสือตอบรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Download  ใบลงเวลาปฏิบัติงานประจำวันของนักศึกษา
Download  แบบฟอร์มประวัติย่อนักศึกษาฝึกงาน
Download  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Download  แบบประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาโดยหน่วยฝึก
Download  หนังสืออนุเคราะห์นักศึกษาเข้าฝึกฯ
Download  หนังสือส่งตัวนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์
Download  หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน
Download  ภาระงาน.06
Download  ใบแสดงคาบสอนเกินภาระงานสอนปกติ (แบบสก.02)
Download  ใบเบิกค่าสอนนักศึกษาภาคปกติ
Download  ใบเบิกค่าสอนนักศึกษา กศ.บป.
Download  แบบใบเบิกค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานสอน (แบบ สก.01)
Download  แบบขอกำหนดสัดส่วนภาระงานของอาจารย์ (แบบ ภรง.05)
Download  รายงานสรุปการเข้าสอบกลางภาค
Download  รายงานการสอนนักศึกษาภาคปกติ
Download  รายงานการสอนนักศึกษาภาคกศ.บป.
Download  ฟอร์มแนวการสอน(ใหม่)
Download  ใบส่งเกรดแก้ ร
Download  แบบสรุปการเข้าสอบปลายภาค
Download  แบบบัญชีรายชื่อนักศึกษาผู้ไม่มีสิทธ์สอบ
Download  แบบขอสอนชดเชย-ให้สอนแทน
Download  ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการกำกับการสอบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-260-260    โทรสาร : 074-260-261

E-mail : sciencewebmaster@skru.ac.th

facebook : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสงขลา

ThaiCreate.Com Tutorials
Statistics
Today
83
Yesterday
150
This Month
526
Last Month
3,501
This Year
14,579
Last Year
27,817