คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
Untitled Document

งานธุรการ :

ใบแจ้งซ่อมอุปกรณ์สารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
บันทึกข้อความ หนังสือภายใน (ไฟล์ .docx)
บันทึกข้อความ หนังสือภายใน (ไฟล์ .pdf)
บันทึกข้อความ หนังสือภายนอก (ไฟล์ .docx)
บันทึกข้อความ หนังสือภายนอก (ไฟล์ .pdf)
บันทึกข้อความ ขอใช้ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขออนุมัติให้พนักงานขับรถเดินทางไปราชการ
ขอไปราชการ (เสนอ อธิการบดี)
แบบฟอร์มการเสนอรายชื่อบุคคลภายนอก เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ขอไปราชการ (เสนอ คณบดี) Update 08 สิงหาคม 2565
แบบฟอ์ม ขออนุมัติเข้าร่วมอบรม / สัมมนา / ประชุม แบบออนไลน์
คำร้องขออนุญาตให้ยานพาหนะเข้า-ออก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
บันทึกข้อความขออนุมัติส่งจดหมายราชการ/เอกสาร/วารสารทางไปรษณีย์ ตามใบอนุญาตฝากส่งเป็นรายเดือน
ขออนุญาตใช้เครื่องโทรสาร
ขอบ้านพัก
ขอมอบหมายงาน
ขอรับ-ส่งมอบงาน
ขออนุญาตยืมวัสดุ - อุปกรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-260-260    โทรสาร : 074-260-261

E-mail : sciencewebmaster@skru.ac.th

facebook : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสงขลา

ThaiCreate.Com Tutorials
Statistics
Today
4
Yesterday
126
This Month
2,909
Last Month
4,757
This Year
25,921
Last Year
27,817