แผนการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

  แผนการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

  แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
  แผนพัฒนานักศึกษา ด้านการส่งเสริมสมรรรนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2566
  แผนพัฒนานักศึกษา ด้านการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2566
  แผนบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งกับชุนชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  แผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจำปีการศึกษา 2566
  แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2566
  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) ฉบับปรุงปรุง
  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2566
  แผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2567
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2566
  แบบติดตามผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ 6 เดือน) (1 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2566)
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)
  แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
  แผนพัฒนานักศึกษาด้านการส่งเสริมสมรรถะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
  แผนส่งเสริมสมรรถะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษา
  แผนบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งกับชุมชน
  แผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
  แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
  แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  แผนการจัดการความรู็ (KM Action Plan)
  แผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
  แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
  แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
  แผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล
  แผนบริการวิชาการและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
  แผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
  แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี
  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
  แผนบริหารความเสี่ยง
  แผนการจัดการความรู้
  แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (แผนบริหารและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2559-2563) (แบบสำรวจความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร ปีการศึกษา 2559-2563)