เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

หลักฐานอ้างอิงประกอบงานประกันคุณภาพการศึกษา

การพัฒนาคณาจารย์ (ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 สมศ.14)
การพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ฯ (ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ข้อที่ 7)
ตัวอย่างการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (คณะอุต) ประกันหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 5)
แบบประเมินคณะกรรมกาบริหารโปรแกรมวิชา(ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ข้อ 1 )
แบบประเมินประธานโปรแกรมวิชา-56 (ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 สมศ.13)
แบบฟอรม์รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ประกันหลักสูตรตัวบ่งชี้ที่ 5 (แบบฟอร์มจาก สนส.)
ประกาศคณะเรื่องการให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอฯ (ตัวบ่งชี้ที่ 2.7)
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557
แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557-2561
หนังสือรับรองการตรวจอ่านตำราหนังสือ (ตัวบ่งชี้ที่ 4.6 สมศ.6)
หนังสือรับรองการนำไปใช้ประโยชน์ (ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 สมศ.5)