งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อวันที่ประกาศ
แบบรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 ตามเกณฑ์ AUN-QA 2024-05-15
แบบฟอร์ม รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ระดับหลักสูตร ประปีการศึกษา 2566 2024-04-29
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 2024-03-14
รายชื่อคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา (คปภ.) ระดับหลักสูตร 2024-03-14
รายชื่อผู้ตรวจประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตร 2024-03-14
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตร และโปรแกรมคำนวณคะแนน 2023-06-02
วิดีโอโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ (ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 2023-05-11