คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University

งานวิชาการ :

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2543
หลักสูตรปริญญาตรีปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2549
หลักสูตรปริญญาตรีปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2549 (ฉบับสมบูรณ์)
หลักสูตรปริญญาตรีปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2549 (สาขาวิชาการศึกษา)
หลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2552
หลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2555
หลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2559

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท พ.ศ. 2549
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261