คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
SEO Hizmeti Almanyada üniversite streamvid nulled Diyarbakır ilaçlama
desi porn sex download www xxx sex com Молодой распутник оттрахал зрелую тетку xxx video Beautiful teen hottie blows my big dick on camera xxx porn new xxx video
การขอตำแหน่งทางวิชาการ

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ :

แนวปฏิบัติในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ/ประเมินผลการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แนวทางการเขียนเอกสารประกอบการสอน

บันทึกส่งเอกสารเบื้องต้นเพื่อยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ-ก่อนนำเข้า-กป.คณะ

แบบฟอร์มการยื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

กรณีส่งเอกสารพร้อมผลงานทางวิชาการ กรณีส่่งขอประเมินการสอนเพียงอย่างเดียว
บันทึกข้อความขอตำแหน่งทางวิชาการ บันทึกขอส่งประเมินเอกสารการสอน
แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 03 (แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ) แบบฟอร์มภาระงานย้อนหลัง 3 ปี
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เอกสารรับรองการปรับแก้เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอน
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมผลงานทางวิชาการ
เอกสารรับรองการปรับแก้เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอน

หลักเกณฑ์ใหม่

หนังสือจาก ก.พ.อ.
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 (ที่ อว 0209.5/ว 1)
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2564 (ด่วนที่สุด ที่ อว 0209.5/ว 4)
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2564
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3 )
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2562
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2561
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ 2562
รายชื่อวารสาร
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (เอกสารแนบท้าย ก.พ.อ.03)

หลักเกณฑ์เดิม

หนังสือจาก ก.พ.อ.
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 1/2549
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 2/2550
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 3/2550
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 4/2551
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 5/2552
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 6 และ 7/2555
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 8/2555
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 9/2556
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 10/2556
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. 2566
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. 2562
เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราการจ่ายเงินอุดหนุนและเงินรางวัลแก่คณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2562
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-260-260    โทรสาร : 074-260-261

E-mail : sciencewebmaster@skru.ac.th

facebook : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสงขลา

ThaiCreate.Com Tutorials
Statistics
Today
83
Yesterday
150
This Month
526
Last Month
3,501
This Year
14,579
Last Year
27,817