คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
การขอตำแหน่งทางวิชาการ

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ :

แนวปฏิบัติในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ/ประเมินผลการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แนวทางการเขียนเอกสารประกอบการสอน

บันทึกส่งเอกสารเบื้องต้นเพื่อยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ-ก่อนนำเข้า-กป.คณะ

แบบฟอร์มการยื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

กรณีส่งเอกสารพร้อมผลงานทางวิชาการ กรณีส่่งขอประเมินการสอนเพียงอย่างเดียว
บันทึกข้อความขอตำแหน่งทางวิชาการ บันทึกขอส่งประเมินเอกสารการสอน
แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 03 (แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ) แบบฟอร์มภาระงานย้อนหลัง 3 ปี
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เอกสารรับรองการปรับแก้เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอน
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมผลงานทางวิชาการ
เอกสารรับรองการปรับแก้เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอน

หลักเกณฑ์ใหม่

หนังสือจาก ก.พ.อ.
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 (ที่ อว 0209.5/ว 1)
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2564 (ด่วนที่สุด ที่ อว 0209.5/ว 4)
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2564
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3 )
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2562
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2561
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ 2562
รายชื่อวารสาร
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (เอกสารแนบท้าย ก.พ.อ.03)

หลักเกณฑ์เดิม

หนังสือจาก ก.พ.อ.
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 1/2549
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 2/2550
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 3/2550
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 4/2551
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 5/2552
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 6 และ 7/2555
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 8/2555
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 9/2556
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 10/2556
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. 2562
เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราการจ่ายเงินอุดหนุนและเงินรางวัลแก่คณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2562
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-260-260    โทรสาร : 074-260-261

E-mail : sciencewebmaster@skru.ac.th

facebook : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสงขลา

ThaiCreate.Com Tutorials
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
111
เดือนนี้
658
เดือนที่ผ่านมา
3,605
ปีนี้
4,263
ปีที่ผ่านมา
31,822