คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
การขอตำแหน่งทางวิชาการ

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ:


ประกาศ ก.พ.อ.

ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 1/2549
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 2/2550
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 3/2550
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 4/2551
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 5/2552
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 6 และ 7/2555
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 8/2555
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 9/2556
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 10/2556

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. การขอรับพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2561
แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 03 (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดตัวอย่าง ก.พ.อ. 03)
แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 04
แบบฟอร์มขอเสนอผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
แบบฟอร์มภาระงานย้อนหลัง 3 ปี
แบบฟอร์มแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
หลักเกณฑ์ในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ/ประเมินผลการสอน
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ใช้ในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
แนวการเขียนเอกสารประกอบการสอน ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261