คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ตำราวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เอกสารประกอบการสอน / ตำรา / หนังสือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักชีววิทยา

ผู้แต่ง : อ.อรนุช สุขอนันต์ , อ.นุชจรินทร์ เพชรเกลี้ยง , อ.นิอร คงประดิษฐ์ , ดร.สธน เสนาสวัสดิ์ , ผศ.คทาวุธ ไชยเทพ
โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553

จุลชีววิทยา(Microbiology)

ผู้แต่ง : อ.เสาวนิตย์ ชอบบุญ
โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่

แปลและเรียบเรียงโดย : ผศ.ศศลักษณ์ ทองขาว , รศ.ยาใจ โรจนวงศ์ชัย , ผศ.อำนาจ ทองขาว , ผศ.พิกุล สมจิตต์ , ผศ.สุพิชัย คงกับพันธ์ , อ.ทวีรัตน์ นวลช่วย , อ.ญาณพัตน์ ชูชื่น , อ.อุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์ , อ.พัฒนะ วรรณวิไล, อ.สกรรจ์ รอดคล้าย , อ.ยุพดี อินทสร
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่(ปรับปรุง)

แปลและเรียบเรียงโดย : ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว , ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว , ผศ.เพ็ญศรี ปักกะสีนัง , อ.คมกฤช นิลวิจิตร , อ.คมกฤช เจริญ , อ.จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ , อ.ญาณพัตน์ ชูชื่น , อ.ดินาถ หลำสุบ , อ.นลินี อินทมะโน , อ.สกรรจ์ รอดคล้าย , อ.สารภี จุลแก้ว , อ.เสรี ชะนะ
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สมุดเฉลยและบันทึกคะแนนการสอบประเมินตนเอง
ผู้แต่ง : รศ.ชาญชัย เรืองขจร
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ผู้แต่ง : รศ.ทิพย์วัลย์ เรืองขจร
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คู่มือเตรียมสอบ PAT1

ผู้แต่ง : ผศ.เลิศ สิทธิโกศล
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

การโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน

ผู้แต่ง : อ.ทวีรัตน์ นวลช่วย
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555

สุขภาพจิตในชีวิตประจำวัน

ผู้แต่ง : ผศ.เทพกร พิทยาภินันท์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554

เทคโนโลยีการบำบัดและการควบคุมน้ำเสีย

ผู้แต่ง : ดร.สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555

เคมีพอลิเมอร์

ผู้แต่ง : ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554

ผ้าและเส้นใย

ผู้แต่ง : ดร.ทัศนา ศิริโชติ
โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554

การโปรแกรมเชิงวัตถุ

ผู้แต่ง : อ.นลินี อินทมะโน
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556

จุลชีววิทยาพื้นฐาน

ผู้แต่ง : ผศ.เสาวนิตย์ ชอบบุญ
โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557

สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์

ผู้แต่ง : ดร.ทวีสิน นาวารัตน์
โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554

แคลคูลัส 1

ผู้แต่ง : อ.สายใจ เพชรคงทอง
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557

หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้แต่ง : อ.ยุพดี อินทสร
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557

ระบบฐานข้อมูล

ผู้แต่ง : อ.ดินาถ หลำสุบ
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์เทพกร พิทยาภินันท์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557

เคมีเชิงฟิสิกส์

ผู้แต่ง : อ.เมสันต์ สังขมณี
โปรแกรมเคมีและเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557

ระบบจำนวน

ผู้แต่ง : อ.ชิงชัย วัฒนธรรมเมธี
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-260-260    โทรสาร : 074-260-261

E-mail : sciencewebmaster@skru.ac.th

facebook : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสงขลา

ThaiCreate.Com Tutorials
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
111
เดือนนี้
658
เดือนที่ผ่านมา
3,605
ปีนี้
4,263
ปีที่ผ่านมา
31,822