คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
SEO Hizmeti Almanyada üniversite streamvid nulled Diyarbakır ilaçlama
desi porn sex download www xxx sex com Молодой распутник оттрахал зрелую тетку xxx video Beautiful teen hottie blows my big dick on camera xxx porn new xxx video
ตำราวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เอกสารประกอบการสอน / ตำรา / หนังสือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักชีววิทยา

ผู้แต่ง : อ.อรนุช สุขอนันต์ , อ.นุชจรินทร์ เพชรเกลี้ยง , อ.นิอร คงประดิษฐ์ , ดร.สธน เสนาสวัสดิ์ , ผศ.คทาวุธ ไชยเทพ
โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553

จุลชีววิทยา(Microbiology)

ผู้แต่ง : อ.เสาวนิตย์ ชอบบุญ
โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่

แปลและเรียบเรียงโดย : ผศ.ศศลักษณ์ ทองขาว , รศ.ยาใจ โรจนวงศ์ชัย , ผศ.อำนาจ ทองขาว , ผศ.พิกุล สมจิตต์ , ผศ.สุพิชัย คงกับพันธ์ , อ.ทวีรัตน์ นวลช่วย , อ.ญาณพัตน์ ชูชื่น , อ.อุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์ , อ.พัฒนะ วรรณวิไล, อ.สกรรจ์ รอดคล้าย , อ.ยุพดี อินทสร
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่(ปรับปรุง)

แปลและเรียบเรียงโดย : ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว , ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว , ผศ.เพ็ญศรี ปักกะสีนัง , อ.คมกฤช นิลวิจิตร , อ.คมกฤช เจริญ , อ.จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ , อ.ญาณพัตน์ ชูชื่น , อ.ดินาถ หลำสุบ , อ.นลินี อินทมะโน , อ.สกรรจ์ รอดคล้าย , อ.สารภี จุลแก้ว , อ.เสรี ชะนะ
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สมุดเฉลยและบันทึกคะแนนการสอบประเมินตนเอง
ผู้แต่ง : รศ.ชาญชัย เรืองขจร
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ผู้แต่ง : รศ.ทิพย์วัลย์ เรืองขจร
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คู่มือเตรียมสอบ PAT1

ผู้แต่ง : ผศ.เลิศ สิทธิโกศล
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

การโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน

ผู้แต่ง : อ.ทวีรัตน์ นวลช่วย
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555

สุขภาพจิตในชีวิตประจำวัน

ผู้แต่ง : ผศ.เทพกร พิทยาภินันท์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554

เทคโนโลยีการบำบัดและการควบคุมน้ำเสีย

ผู้แต่ง : ดร.สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555

เคมีพอลิเมอร์

ผู้แต่ง : ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554

ผ้าและเส้นใย

ผู้แต่ง : ดร.ทัศนา ศิริโชติ
โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554

การโปรแกรมเชิงวัตถุ

ผู้แต่ง : อ.นลินี อินทมะโน
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556

จุลชีววิทยาพื้นฐาน

ผู้แต่ง : ผศ.เสาวนิตย์ ชอบบุญ
โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557

สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์

ผู้แต่ง : ดร.ทวีสิน นาวารัตน์
โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554

แคลคูลัส 1

ผู้แต่ง : อ.สายใจ เพชรคงทอง
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557

หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้แต่ง : อ.ยุพดี อินทสร
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557

ระบบฐานข้อมูล

ผู้แต่ง : อ.ดินาถ หลำสุบ
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์เทพกร พิทยาภินันท์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557

เคมีเชิงฟิสิกส์

ผู้แต่ง : อ.เมสันต์ สังขมณี
โปรแกรมเคมีและเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557

ระบบจำนวน

ผู้แต่ง : อ.ชิงชัย วัฒนธรรมเมธี
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-260-260    โทรสาร : 074-260-261

E-mail : sciencewebmaster@skru.ac.th

facebook : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสงขลา

ThaiCreate.Com Tutorials
Statistics
Today
93
Yesterday
150
This Month
526
Last Month
3,501
This Year
14,579
Last Year
27,817