คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

งานพัสดุ :

กรณีซื้อ : หนังสือขออนุมัติและแบบฟอร์มกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะกรณีเป็นพัสดุที่มีผลิตในประเทศแต่มีความจำเป็นจะต้องมีการใช้พัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศหรือนำเข้าพัสดุจากต่างประเทศ
กรณีซื้อ : หนังสือขออนุมัติและแบบฟอร์มกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะกรณีเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ หรือเป็นพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศเนื่องจากไม่มีพัสดุที่ผลิตในประเทศ
งานจ้าง : หนังสือขออนุมัติและแบบฟอร์มกำขอบเขตของงานกรณีงานจ้างที่ใช้พัสดุประเภทวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างเป็นพัสดุที่ไม่มีผลิตภายในประเทศ
งานจ้าง : หนังสือขออนุมัติและแบบฟอร์มกำขอบเขตของงานกรณีงานจ้างที่ใช้พัสดุประเภทวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา
งานจ้าง : หนังสือขออนุมัติและแบบฟอร์มกำขอบเขตของงานกรณีงานจ้างที่ใช้พัสดุประเภทวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างเป็นพัสดุที่มีผลิตภายในประเทศ แต่จะใช้หรือใช้พัสดุที่ผลิตภายในประทศไม่ครบร้อยละ 60
แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ / ร่างขอบเขตของงานและราคากลาง โดยวิธี E-bidding
แบบฟอร์มรายงานผลการก่อสร้าง
แบบฟอร์มบันทึกความเกี่ยวข้องการไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ/ผู้ขาย ระหว่างคณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มแทงจำหน่ายครุภัณฑ์
ใบเสนอราคาซื้อ
ใบเสนอราคาจ้าง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-260-260    โทรสาร : 074-260-261

E-mail : sciencewebmaster@skru.ac.th

facebook : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสงขลา

ThaiCreate.Com Tutorials
Statistics
Today
1
Yesterday
126
This Month
2,909
Last Month
4,757
This Year
25,921
Last Year
27,817