คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

งานพัสดุ :

แบบฟอร์มบันทึกความเกี่ยวข้องการไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ/ผู้ขาย ระหว่างคณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การเรียงเอกสารเบิกกรณีสัญญา
หนังสือขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (แบบฟอร์มการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงานและราคากลาง กรณีจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
หนังสือขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (แบบฟอร์มการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง กรณีซื้อพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
ใบแทงจำหน่ายครุภัณฑ์
ใบเสนอราคาซื้อ
ใบเสนอราคาจ้าง
หนังสือสัญญาเช่ารถยนต์
ใบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
แบบฟอร์มผู้กำหนดคุณลักษณะและผู้ตรวจคุณลักษณะ
รายละเอียดการเตรียมเอกสารเพื่อส่งขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์ม เอกสารอนุญาตนำสิ่งของออกนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ใบสำคัญรับเงิน
ใบสั่งซื้อ
ใบสั่งจ้าง
ใบรายงานต่อผู้มีอำนาจสั่งจ่าย
ใบตรวจการจ้าง
ขออนุญาตจัดซื้อ จัดจ้าง
หนังสือสัญญาเช่าเรือ
รายละเอียดพัสดุที่ขอซื้อจ้าง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-260-260    โทรสาร : 074-260-261

E-mail : sciencewebmaster@skru.ac.th

facebook : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสงขลา

ThaiCreate.Com Tutorials
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้
81
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
1,787
เดือนที่ผ่านมา
3,024
ปีนี้
8,416
ปีที่ผ่านมา
31,822