คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวอื่นๆ บุคลากรภายใน

การรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์


สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอแจ้งการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201910042547.pdf

link :

ประกาศวันที่ 04 ตุลาคม 2562 เวลา 14:51:53
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261