คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์บุคคลภายนอก

การขยายระยะเวลาการประกอบสถานการณืฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 8)


จังหวัดสงขลา แจ้ง การขยายระยะเวลาการประกอบสถานการณืฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 8)

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202012283006.pdf

link :

ประกาศวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 10:16:34
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261