คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์บุคคลภายนอก

ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการหลังในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


จังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการหลังในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202009242901.pdf

link :

ประกาศวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 13:52:39
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261