คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์บุคคลภายนอก

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม


ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202008212874.pdf

link :

ประกาศวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09:23:50
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261