คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์บุคคลภายนอก

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ในการเฝ้าระวังป้องกันและควมคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)


จังหวัดสงขลา แจ้งประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ในการเฝ้าระวังป้องกันและควมคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202006152818.pdf

link :

ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 10:05:51
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261