คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์บุคคลภายนอก

ขอรับการสนับสนุนการสังซื้อผลิตภัณฑ์นม ยู.เอส.ที. ไทย-เดนมาร์ค เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)


จังหวัดสงขลา ขอรับการสนับสนุนการสังซื้อผลิตภัณฑ์นม ยู.เอส.ที. ไทย-เดนมาร์ค เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202005012783.pdf

link :

ประกาศวันที่ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:16:31
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261