คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์บุคคลภายนอก

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยเรื่องการละมาดวันศุกร์ การละหมาดญะมาอะห์ และการจัดกิจกรรมและการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม


จังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยเรื่องการละมาดวันศุกร์ การละหมาดญะมาอะห์ และการจัดกิจกรรมและการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202003262754.pdf

link :

ประกาศวันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09:33:55
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261