คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าววิชาการนักศึกษา

เปิดรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุาฎีบัณฑิต สาขาวิชากการบริหารการพัฒนาสังคม


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อพิจารณาเข้าศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202003232752.pdf

link :

ประกาศวันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 14:13:56
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261