คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวการศึกษา ทุนนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต


คณะนิติศาตร์ สถาบันพัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำภภาค 2 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202012252986.pdf

link :

ประกาศวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 10:46:31
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261