คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ประกาศ เรื่อง การกำหนดเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ฯ และเรื่อง กิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563


ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การกำหนดเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเรื่อง กิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202007102840.pdf

link :

ประกาศวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:34:50
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261