คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ขอความร่วมมือในการกำกับดูแลการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ และการให้ความรู้ด้านต่างๆ รวมถึงการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื่อไสรัสโคโรนา 2019 ในสถาบันอุดมศึกษา


กระทรวงการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้กำหนดนโยบายและมาตรการในการจัดการกิจกรมมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติให้ความรู็ด้านต่างๆ รวมถึงการป้องกันการรับบาดของเชื้อไว่รับโคโรนา 2019 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกาาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกรอบการดำเนินกิจกรรมของสถาบันและนิสิตนักศึกษา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202003232748.pdf

link :

ประกาศวันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 09:11:01
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261