คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวบทความ วารสารตีพิมพ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202101083029.pdf

link :

ประกาศวันที่ 08 มกราคม 2564 เวลา 11:04:35
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261