คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวบทความ วารสารตีพิมพ์

ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผนแพร์ในวารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต


บัณฑิจวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผนแพร์ในวารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202012283019.pdf

link :

ประกาศวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 11:06:03
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261