คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวบทความ วารสารตีพิมพ์

ประชาสัมพันธ์วารสารเกษมบัณฑิต


ส่วนงานบริหารวารสารเกษมบัณฑิต สำนักงานวิจัย ขอมอบวารสารเกามบัณฑิต ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 เพื่อการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแกคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202003112737.pdf

link :

ประกาศวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13:39:47
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261