คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวบทความ วารสารตีพิมพ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบวารสารวิชาการ


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มอบวารสารวิชาการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202001072664.pdf

link : https://www.tci-thaijo.org/index.php/husoskru/index?fbclid=IwAR3Lo5aevny8SW7iKi15cYa29w4QKwdr1wkRUUKx2leuHaP_wVNJ8I23vRY

ประกาศวันที่ 07 มกราคม 2563 เวลา 09:11:53
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261