คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวอื่นๆ บุคลากรภายใน

การเสนอชื่อเพื่อพิจารณาสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณ คนดีศรีราชภัฏประจำปี 2563


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จะประกาศเกียรติคุณ "คนดีศรีราชภัฏ ประจำปี 2563" ขอประชาสัมพันธ์การพิจารณาสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณ คนดีศรีราชภัฏประจำปี 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202101063023.pdf

link :

ประกาศวันที่ 06 มกราคม 2564 เวลา 10:49:49
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261