คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาบุคลากรภายใน

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีปกติ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562


สถาบันบัณฑิตย์พัฒนบริหารศาสตร์ ขอแจ้งการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีปกติ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201908262493.pdf

link :

ประกาศวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 10:44:06
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261