คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าววิจัยบุคลากรภายใน

วารสารวิชาการ กสทช. มีความประสงค์เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการและบทความปริทัศน์


วารสารวิชาการ กสทช. มีความประสงค์เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการและบทความปริทัศน์ที่เกียวกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทความวิจารณ์หนังสือ โดยบทความที่ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว จะได้รับค่าตอบแทยในอันตราหน้าละ 500 บาท รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมา

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202003232751.pdf

link :

ประกาศวันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 14:08:38
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261