คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าววิชาการบุคลากรภายใน

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชา "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6"


สถาบันวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารบาดกระบัง , คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอยแก่น และสถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล่าธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชา "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6"

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202007292853.pdf

link :

ประกาศวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:15:12
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261