คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

สรุปข้อสั่งการในการประชุมศูย์บริหารสถานการร์การแร่ะบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ณ ทำเนียบรัฐบาล ที่เกี่ยวข้องกับกะทรวงมหาดไทย/จังหวัด


จังหวัดสงขลา สรุปข้อสั่งการในการประชุมศูย์บริหารสถานการร์การแร่ะบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ณ ทำเนียบรัฐบาล ที่เกี่ยวข้องกับกะทรวงมหาดไทย/จังหวัด

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202004092763.pdf

link :

ประกาศวันที่ 09 เมษายน 2563 เวลา 10:55:10
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261