คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

หลักเกณฑ์ วิธีการ และาตราการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หหือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)


จังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และาตราการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หหือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202003262753.pdf

link :

ประกาศวันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09:31:50
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261