คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่สมควรได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานตรินทร์ ประจำปี 2563


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประเภทบุคคล และ/หรือเสนอชื่อองค์กรที่สมควรได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประเภทองค์กร ประจำปี 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202002132713.pdf

link :

ประกาศวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:16:06
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261