คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

การเสนอขอรับงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมฯ


สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งการเสนอขอรับงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดติดตามได้จากเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201809132258.pdf

link :

ประกาศวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 10:42:19
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261