คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง


ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดทำวารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง เพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าผลงานทางวิชาการและวิจัยของคณาจารย์และนักวิชาการแก่บุคคลและประชาชนทั่วไป โดยได้มอบให้แก่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา จำนวน 1 เล่ม จัดเก็บไว้ ณ ห้องสมุดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201808212245.pdf

link :

ประกาศวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09:07:10
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261