คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาจุลชีววิทยา


ด้วย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ดูรายละเอียดได้จากไฟล์ที่แนบมา และ โปสเตอร์

ดาวน์โหลดไฟล์ :

link :

ประกาศวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:19:46
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261