คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
สารประชาสัมพันธ์

ข่าวการจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อประกาศ
วันที่ประกาศ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 10 กรกฎาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานเคลื่อนย้ายเครื่องกลึงและเครื่องกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 กรกฎาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสารเคมี จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 กรกฎาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 กรกฎาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ 03 กรกฎาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 กรกฎาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 กรกฎาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ 03 กรกฎาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 กรกฎาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพื้นอาคาร 73 ห้อง 73-301, 73-327, 73-328 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 กรกฎาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์โลหะหลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กรกฎาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องโปรเจคเตอร์ 2 เครื่อง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง 02 กรกฎาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมตู้แช่ อุณหภูมิ-80 องศาเซลเซียส โดยวิธีฌแพาะเจาะจง 02 กรกฎาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมตู้แช่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กรกฎาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมเครื่อง DO Meter(วัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กรกฎาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ Infared (วัดปริมาณหน้าผาก) จำนวน 15 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กรกฎาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักงาน ก่อสร้าง และงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กรกฎาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการเรียนการสอนในการปรับพื้นฐานนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กรกฎาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายงานการขอซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กรกฎาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กรกฎาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้แช่อุณหภูมิต่ำ -80 องศาเซลเซียส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กรกฎาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้แช่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กรกฎาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง DO Meter (วัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง 02 กรกฎาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ Infared (วัดบริเวณหน้าผาก) จำนวน 15 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กรกฎาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายงานการขอซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง 02 กรกฎาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการเรียนการสอนในการจัดโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กรกฎาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักงาน ก่อสร้าง และงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กรกฎาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กรกฎาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องวัดความต้านทานต่อแรงดึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิถุนายน 2563
หน้า [1][2][3][4]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261