คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
สารประชาสัมพันธ์

ข่าวการจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อประกาศ
วันที่ประกาศ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องเรียน 8-301 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี) 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระดาษคำตอบและกระดาษเขียนตอบ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุสำนักงาน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องวัดความทานต่อแรงดึง หมายเลข 59-11-150000-212-00611-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแบบสัมภาษณ์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 10 หลักสูตร (1,300 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำครุภัณฑ์ตะแกรงเก็บขยะพลาสติก ขนาด 150x150 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บสารเคมี จำนวน 2 ตู้ และตู้เก็บเครื่องแก้ว จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 2 คัน เป็นเวลา 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มกราคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์หลักสูตร จำนวน 7 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ธันวาคม 2562
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ธันวาคม 2562
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์หุ่นจำลองการฝึกฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อส่วนต้นแขน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ธันวาคม 2562
หน้า [1][2]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261