คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สารประชาสัมพันธ์

ข่าวการจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อประกาศ
วันที่ประกาศ
 บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งการส่งหนังสือขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับการจัดโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 08 พฤศจิกายน 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเป็นแผ่น สำหรับงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 600000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซุ้มแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟท์ มิตซูบิชิ รุ่น NEXIEZ-MR 2C-2BC จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริการวิชาการสู่โรงเรียนเครือข่าย จำนวน 2 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 สิงหาคม 2566
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริการวิชาการสู่โรงเรียนเครือข่าย จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการฝึกสอนของนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 และ 2 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 สิงหาคม 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยเรื่อง เชื้อเพลิงชีวมวลจากทางใบและทะลายปาล์มน้ำมัน โดยใช้แป้งมันสำปะหลังและน้ำยางพาราเป็นตัวประสาน จำนวน 2
รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 สิงหาคม 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศจำนวน 11 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 สิงหาคม 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมที่ 3.2 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดงานสานสัมพันธ์ต้อนรับน้องใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้อบลมร้อนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำราวกันตกสำหรับคนชราและคนพิการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์จำนวน 4 รายการ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม วิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 26
รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กรกฎาคม 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องรีดพลาสติกของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์จำนวน 3 รายการ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการวิจัย เรื่องประสิทธิผลของสบู่จากใบสาบเสือต่อการลดการเกิดสิวในกลุ่มวัยรุ่น จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องสำรวจรังสี SERVER METER จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการวิจัยของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 1 รายการ ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม
วิชาเอกฟิสิกส์ประยุกต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กรกฎาคม 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2566
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-260-260    โทรสาร : 074-260-261

E-mail : sciencewebmaster@skru.ac.th

facebook : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสงขลา

ThaiCreate.Com Tutorials
Statistics
Today
125
Yesterday
156
This Month
2,783
Last Month
4,757
This Year
25,795
Last Year
27,817