คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สารประชาสัมพันธ์

ข่าวการจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อประกาศ
วันที่ประกาศ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานฯ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 11 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสารเคมีของหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มีนาคม 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น 6 หลักสูตร วท.บ.เคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มีนาคม 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3 หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มีนาคม 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุภาพและความงามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑๕๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มีนาคม 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มีนาคม 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 11 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มีนาคม 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมล้างทำความสะอาดและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหลังคาและรอยรั่วซึมของอาคาร 8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของหลักสูตร ทล.บ.นวัตกรรมการเกษตร จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กุมภาพันธ์ 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของหลักสูตร ทล.บ. นวัตกรรมการเกษตร จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กุมภาพันธ์ 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 11 ที่นั่งพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 11 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 7 รายการ 16 กุมภาพันธ์ 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 11 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์ 2566
 ประกาศคณะฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างซ่อมระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ อาคาร 73 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กุมภาพันธ์ 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 11 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม Generator อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 73) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กุมภาพันธ์ 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจโควิท ATK แบบ 2 in 1 ตรวจจมูกหรือน้ำลาย จำนวน 200 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 กุมภาพันธ์ 2566
 ประกาศคณะฯ เรื่อง การขายทอดครุภัณฑ์ จำนวน 45 รายการ 03 กุมภาพันธ์ 2566
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-260-260    โทรสาร : 074-260-261

E-mail : sciencewebmaster@skru.ac.th

facebook : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสงขลา

ThaiCreate.Com Tutorials
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้
81
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
1,787
เดือนที่ผ่านมา
3,024
ปีนี้
8,416
ปีที่ผ่านมา
31,822