คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
สารประชาสัมพันธ์

ข่าวการจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อประกาศ
วันที่ประกาศ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 เมษายน 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 เมษายน 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุ (แก็สหุงต้ม) 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
 โครงการซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 37 เครื่อง ด้วยวิธิการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มีนาคม 2563
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 11 มีนาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารเล่มหลักสูตร 11 หลักสูตร (2104 เล่ม) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง 02 มีนาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง 02 มีนาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 มีนาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง 02 มีนาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายถือขนาด 24x70 ซ.ม. ขาจับยาว 120 ซ.ม. มีหัวบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 187 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมโครงการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 18 รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง 04 กุมภาพันธ์ 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคัดแยกและทำความสะอาดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 กุมภาพันธ์ 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน เป็นเวลา 2 วัน (6-7 กุมภาพันธ์ 2563) จาก ม.ราชภัฏสงขลา - อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 กุมภาพันธ์ 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 2 คัน เป็นเวลา 3 วัน (วันที่ 29-31 ม.ค. 63) เดินทางจาก ม.ราชภัฏสงขลา - อ.เบตง จ.ยะลา (ไป-กลับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร 150,000 หน้า (หน้าละ 0.28 บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน เป็นเวลา 4 วัน (เดินทางจาก ม.ราชภัฏสงขลา - จ.พังงา และภูเก็ต) ไป-กลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องเรียน 8-301 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี) 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
หน้า [1][2][3]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261