คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สารประชาสัมพันธ์

ข่าวการจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อประกาศ
วันที่ประกาศ
 ประกาศคณะฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 30 พฤศจิกายน 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 18 รายการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์จำนวน 1 รายการของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขเพื่อสร้างผลงานวิจัยฯ รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขเพื่อสร้างผลงานวิจัยฯ รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจ อ่าน และวิเคราะห์ผลระดับความรู้สึกกดเจ็บและองศาการเคลื่อนไหวของคอ โครงกาวิจัยเรื่อง
การเปรียบเทียบประสิทธิผลของน้ำมันไพลกับยาทาไดโคลฟีแนคต่ออาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ คอ บ่าไหล่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พฤศจิกายน 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2566
 บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งการส่งหนังสือขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับการจัดโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 08 พฤศจิกายน 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 พฤศจิกายน 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 พฤศจิกายน 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 พฤศจิกายน 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 16 รายการของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 พฤศจิกายน 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 11 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 พฤศจิกายน 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 16 รายการของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2566
 ประกาศคณะฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 30 ตุลาคม 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ เพื่อใช้ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล โดยวิธิเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2566
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-260-260    โทรสาร : 074-260-261

E-mail : sciencewebmaster@skru.ac.th

facebook : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสงขลา

ThaiCreate.Com Tutorials
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้
297
เมื่อวานนี้
329
เดือนนี้
485
เดือนที่ผ่านมา
30
ปีนี้
18,797
ปีที่ผ่านมา
31,822