คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
สารประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัครงาน

หัวข้อประกาศ วันประกาศ
 ประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 14 กันยายน 2563
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
03 กันยายน 2563
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครงาน 28 สิงหาคม 2563
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 28 สิงหาคม 2563
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
การรับสมัครบุคคลและองคืกรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563
25 สิงหาคม 2563
 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2563
21 สิงหาคม 2563
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รับสมัครหรือการเนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(เพิ่มเติม)
11 สิงหาคม 2563
 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง 11 สิงหาคม 2563
 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
17 กรกฎาคม 2563
 กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป 17 กรกฎาคม 2563
 สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา 17 กรกฎาคม 2563
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 17 กรกฎาคม 2563
 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบ
09 กรกฎาคม 2563
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
09 กรกฎาคม 2563
 สำนักพัฒนาที่ดินเขต 12 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 01 กรกฎาคม 2563
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการก
รเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
24 มิถุนายน 2563
 ขอเรียนเชิญเสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช
2563
15 มิถุนายน 2563
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน 15 มิถุนายน 2563
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
08 มิถุนายน 2563
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศีวิชัย รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 08 มิถุนายน 2563
 กรมประมง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 04 มิถุนายน 2563
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสรรหาและคัดเลอกเป็นผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุ
ด้านการพัฒนากำลังคนและลงทุนการพัฒนาสถาบันอุดมศกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
04 มิถุนายน 2563
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสรรหาและคัดเลอกเป็นผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุ
ด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
04 มิถุนายน 2563
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) รับสมัคร
และขอเชิญชวนเสนอรายชื่อบุคคลสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกา
ป่าชุมชน ประจำจังหวัด
01 มิถุนายน 2563
 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพ
ฒนาระดับพื้นที่
01 มิถุนายน 2563
 โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครพนักงานราชการ 13 พฤษภาคม 2563
 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง 13 พฤษภาคม 2563
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 05 พฤษภาคม 2563
 ประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 27 เมษายน 2563
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 27 เมษายน 2563
หน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261