คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สารประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัครงาน

หัวข้อประกาศ วันประกาศ
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมประมง
จำนวน 9 ตำแหน่ง
29 มีนาคม 2566
 ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 24 กันยายน 2565
 รับสมัครคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 24 กันยายน 2565
 รับสมัครคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 24 กันยายน 2565
 ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 13 มิถุนายน 2565
 ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 19 พฤษภาคม 2565
 การประชาสัมพันธ์การรับสมัครครู 24 มีนาคม 2565
 กรมประมง ประกาศรับสมัครสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งเจ้าพนักงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง 15 มีนาคม 2565
 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารภายในสำนักงานอธิการบดีมหาว
ทยาลัยนครพนม ระดับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
15 มีนาคม 2565
 การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 15 มีนาคม 2565
 ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 06 มีนาคม 2565
 ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ 07 กุมภาพันธ์ 2565
 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 28 มกราคม 2565
 รับสมัครคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 22 มกราคม 2565
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้
07 ธันวาคม 2564
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูปจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งอาจารย์
07 ธันวาคม 2564
 ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง 25 พฤศจิกายน 2564
 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป 16 พฤศจิกายน 2564
 การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทาง
ารศึกษา
29 ตุลาคม 2564
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 20 สิงหาคม 2564
 คณะศิลปศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน 23 มิถุนายน 2564
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์รับสมัครคณบดีมนุษยศาสตร์ 23 มิถุนายน 2564
 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 08 มิถุนายน 2564
 ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 01 มิถุนายน 2564
 ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน คณะศิลปศาสตร์ 27 พฤษภาคม 2564
 การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 23 พฤษภาคม 2564
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผูัทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพส
รีแห่งชาติ (กยส.)
23 พฤษภาคม 2564
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก-ปิยะเวท 23 พฤษภาคม 2564
 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด 19 เมษายน 2564
 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรไได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่น
ิน (แทนตำแหน่งเดิม)
02 เมษายน 2564
หน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-260-260    โทรสาร : 074-260-261

E-mail : sciencewebmaster@skru.ac.th

facebook : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสงขลา

ThaiCreate.Com Tutorials
Statistics
Today
80
Yesterday
148
This Month
2,217
Last Month
5,129
This Year
34,606
Last Year
27,817