คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
สารประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัครงาน

หัวข้อประกาศ วันประกาศ
 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ประกาศรับสมัครผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
09 เมษายน 2563
 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ 09 เมษายน 2563
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์
13 กุมภาพันธ์ 2563
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 13 กุมภาพันธ์ 2563
 บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครงาน หลายตำแหน่ง 23 มกราคม 2563
 คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครงาน 4 อัตรา 09 ธันวาคม 2562
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับคัดเลือกเพื่อโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่งวิชาการ
04 พฤศจิกายน 2562
 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครเลือกสรรบุคคล ในตำแหน่ง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
10 ตุลาคม 2562
 โรงเรียนไมตรีจิตวิทยาทาน รับสมัครครู หลายตำแหน่ง 02 ตุลาคม 2562
 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ 17 กันยายน 2562
 โรงเรียนบูรณะรำลึก ตรัง เปิดรับสมัครครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2562 19 สิงหาคม 2562
 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 19 สิงหาคม 2562
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน คณะศิลปศาสตร์ 05 สิงหาคม 2562
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการโอนย้ายในตำแหน่งวิชาการ 1
อัตรา
13 มิถุนายน 2562
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับโอนย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 1
อัตรา
13 มิถุนายน 2562
 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 13 พฤษภาคม 2562
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครงาน 6 อัตรา 29 เมษายน 2562
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับโอนย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ 17 เมษายน 2562
 บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด(มหาชน) ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างงาน 17 เมษายน 2562
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์รับโอนย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึก
า ประเภทวิชาการ 1 อัตรา
17 เมษายน 2562
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับโอนย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ 03 เมษายน 2562
 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 26 มีนาคม 2562
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับโอนย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ 14 มีนาคม 2562
 บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง 04 มีนาคม 2562
 บริษัท พรเกษม กรุ๊ป จำกัด เปิดรับสมัครงาน 20 อัตรา 04 มีนาคม 2562
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประกาศรับโอนย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ระดับปริญญาเอก
01 มีนาคม 2562
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มีความประสงค์รับโอนย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ 1 อัตรา
10 มกราคม 2562
 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 21 พฤศจิกายน 2561
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รับสมัครบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทสายวิชาการ 1 อัตรา
09 พฤศจิกายน 2561
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ 2 อัตรา
25 ตุลาคม 2561
หน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261