คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
สารประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัครงาน

หัวข้อประกาศ วันประกาศ
 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบ
09 กรกฎาคม 2563
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
09 กรกฎาคม 2563
 สำนักพัฒนาที่ดินเขต 12 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 01 กรกฎาคม 2563
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการก
รเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
24 มิถุนายน 2563
 ขอเรียนเชิญเสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช
2563
15 มิถุนายน 2563
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน 15 มิถุนายน 2563
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
08 มิถุนายน 2563
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศีวิชัย รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 08 มิถุนายน 2563
 กรมประมง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 04 มิถุนายน 2563
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสรรหาและคัดเลอกเป็นผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุ
ด้านการพัฒนากำลังคนและลงทุนการพัฒนาสถาบันอุดมศกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
04 มิถุนายน 2563
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสรรหาและคัดเลอกเป็นผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุ
ด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
04 มิถุนายน 2563
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) รับสมัคร
และขอเชิญชวนเสนอรายชื่อบุคคลสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกา
ป่าชุมชน ประจำจังหวัด
01 มิถุนายน 2563
 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพ
ฒนาระดับพื้นที่
01 มิถุนายน 2563
 โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครพนักงานราชการ 13 พฤษภาคม 2563
 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง 13 พฤษภาคม 2563
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 05 พฤษภาคม 2563
 ประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 27 เมษายน 2563
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 27 เมษายน 2563
 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม 18 เมษายน 2563
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
16 เมษายน 2563
 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ประกาศรับสมัครผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
09 เมษายน 2563
 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ 09 เมษายน 2563
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์
13 กุมภาพันธ์ 2563
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 13 กุมภาพันธ์ 2563
 บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครงาน หลายตำแหน่ง 23 มกราคม 2563
 คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครงาน 4 อัตรา 09 ธันวาคม 2562
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับคัดเลือกเพื่อโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่งวิชาการ
04 พฤศจิกายน 2562
 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครเลือกสรรบุคคล ในตำแหน่ง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
10 ตุลาคม 2562
 โรงเรียนไมตรีจิตวิทยาทาน รับสมัครครู หลายตำแหน่ง 02 ตุลาคม 2562
 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ 17 กันยายน 2562
หน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261