คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
สารประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัครงาน

หัวข้อประกาศ วันประกาศ
 กรมประมง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ 25 มกราคม 2564
 สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 12 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 08 มกราคม 2564
 ขอเชิญชวนเสนอชื่อและรับสมัครบุคคลเข้ารับสรรหา
เพื่อเสนอแต่งตั้งเป้นประธานกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
08 มกราคม 2564
 ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฏหมาย 08 มกราคม 2564
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน 28 ธันวาคม 2563
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลายนรินทร์ รับสมัครงาน 28 ธันวาคม 2563
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ 28 ธันวาคม 2563
 black 19 พฤศจิกายน 2563
 ประชาสัมพันธ์การสรรหา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 12 พฤศจิกายน 2563
 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเส
ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
28 ตุลาคม 2563
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 16 ตุลาคม 2563
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 16 ตุลาคม 2563
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน คณะศิลปศาสตร์ 05 ตุลาคม 2563
 ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
24 กันยายน 2563
 วิทยาลัยชุมชนตราด ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด 21 กันยายน 2563
 ประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 14 กันยายน 2563
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
03 กันยายน 2563
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครงาน 28 สิงหาคม 2563
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 28 สิงหาคม 2563
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
การรับสมัครบุคคลและองคืกรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563
25 สิงหาคม 2563
 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2563
21 สิงหาคม 2563
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รับสมัครหรือการเนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(เพิ่มเติม)
11 สิงหาคม 2563
 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง 11 สิงหาคม 2563
 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
17 กรกฎาคม 2563
 กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป 17 กรกฎาคม 2563
 สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา 17 กรกฎาคม 2563
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 17 กรกฎาคม 2563
 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบ
09 กรกฎาคม 2563
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
09 กรกฎาคม 2563
 สำนักพัฒนาที่ดินเขต 12 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 01 กรกฎาคม 2563
หน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261