คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University

บุคลากรสายสนับสนุน

นางพิไลพร คงเรือง (พร)
หัวหน้าสำนักงาน
งานแผนยุทธศาสตร์
Pilaiporn.ko@skru.ac.th
VoIP : 1547
นางอมรรัตน์ ชูชื่น (ไก่)
หัวหน้างานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา
งานวิชาการ
c_amornrat@hotmail.com
VoIP : 1543
นางสาวกุสุมา เจะอาแซ (กล้วย)
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
narak_053@hotmail.com
VoIP : 1541
นายธีรภัทร์ มณีเกษร (ตาล)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
teerapatt013@hotmail.com
VoIP : 1538
นางสุณี เพ็ชรนิล (ปู)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
pupea_2006@hotmail.com
VoIP : 1546
นางสาวสมลัคน์ บัวทอง (มิ้ม)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานการเจ้าหน้าที่
somluk039@hotmail.com
VoIP : 1540
นายประภัสสร นุ่นแก้ว (บ่าว)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานคอมพิวเตอร์ โสตทัศนูอุปกรณ์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
Praphatson.nu@skru.ac.th
VoIP : 1536
นางสาวยุพดี พันธุ์สะ (ญา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานวิจัย งานบริการวิชาการ
comsci16@hotmail.com
VoIP : 1544
นางสาวขนิษฐา แก้วท่าพญา (ไผ่)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานพัฒนานักศึกษา งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
khanittha.ka@skru.ac.th
VoIP : 1539
นางสาวรสสุคนธ์ ราชแก้ว (ฝน)
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
งานวิชาการ
rodsukon.f@gmail.com
VoIP : 1537
นางสาวเพ็ญนภา ชิณวงค์ (น้อย)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานพัสดุ
pennapa9100@gmail.com
VoIP : 1542
นางสุรัตนา เพ็ญจำรัส (แมว)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานการเงิน
surattana.ph@skru.ac.th
VoIP : 1545
นายปริญญา ทับเที่ยง (ติ)
นักวิทยาศาสตร์
parinya149@gmail.com
VoIP : 0
นางสุภาพ วุฒิพันธุ์ (ภาพ)
นักวิทยาศาสตร์
yangthong@hotmail.com
VoIP : 1559
นางสาวสุไวดา สัสดี (ดา)
นักวิทยาศาสตร์
sussadee-d@hotmail.com
VoIP : 0
นางสาวยุรี ยาประจันทร์ (ยุรี)
นักวิทยาศาสตร์
reeyuh_020@hotmail.com
VoIP : 0
นางวรรณฤดี หมื่นพล (วัน)
นักวิทยาศาสตร์
suwanrach@hotmail.com
VoIP : 1567
นายหาสันต์ สาเหล็ม (ชาย)
นักวิทยาศาสตร์
dekchay_036@hotmail.com
VoIP : 0
นางอภิญญา ซู่สุวรรณ (ญา)
พนักงานบริการ
-
VoIP : 0
นางสาวศิริประภา ขวัญประดับ (เทือง)
พนักงานบริการ
-
VoIP : 0
นางราตรี มิ่งเมือง (กบ)
พนักงานบริการ
-
VoIP : 0
นายเจริญ พูลสวัสดิ์ (เริญ)
คนสวน
-
VoIP : 0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261