คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ประมวลภาพกิจกรรม :: เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ผศ.กฤษณ์วรา รัตนโอภาส รองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ นำทีมนักวิทยาศาสตร์ ลงเก็บตัวอย่างน้ำประปาชุมชน ณ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างแผนที่แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำของชุมชนพร้อมระบุพิกัดจีพีเอส และข้อมูลทรัพยากรน้ำ จำนวน 9 หมู่บ้าน รวมกับ องค์การบริหารส่วนท้องถื่นตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ผศ.กฤษณ์วรา รัตนโอภาส รองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ นำทีมนักวิทยาศาสตร์ ลงเก็บตัวอย่างน้ำประปาชุมชน ณ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างแผนที่แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำของชุมชนพร้อมระบุพิกัดจีพีเอส และข้อมูลทรัพยากรน้ำ จำนวน 9 หมู่บ้าน รวมกับ องค์การบริหารส่วนท้องถื่นตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา


หน้า
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261