งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อวันที่ประกาศ
รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 2020-04-08
CaseStudy-หลักสูตรการท่องเที่ยว..การอบรมผู้ประเมินระดับหลักสูตร-ประจำปีการศึกษา-2562 2020-04-08
เอกสารประกอบการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ 2020-01-02
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2019-11-11
แผนติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 2019-11-05
โครงการวิชาการ 2561 2019-06-10
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2019-06-10