งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อวันที่ประกาศ
คลิปวิดีโอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564 2022-05-17
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2564 2022-05-11
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 และ 2.4 พร้อมหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม 2021-11-23
แบบติดตามผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 (รอบ 6 เดือน) 2021-10-26
แผนที่ใช้ประกอบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 2021-08-20
สูตรคำนวณคะแนนประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (14-6-64) 2021-06-14
คู่มือสำหรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563 2021-06-01